SFS 2005:382 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

050382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2000:1087) om an-

mälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

dels att 1, 4–6, 15, 16, 18–23 §§ samt rubriken närmast före 15 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 a, 10 a och 10 b §§,

samt närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3 I denna lag förstås med

1. finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

2. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett ut-
ländskt bolag (depåbevis),

3. värdepappersinstitut: vad som anges i 1 kap. 2 § 4 lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. börs och auktoriserad marknadsplats: vad som anges i 1 kap. 4 § 1 och

3 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

5. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är no-

terade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,

6. moder- och dotterföretag: vad som anges i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebo-

lagslagen (1975:1385) om moderbolag och dotterföretag, varvid vad som
sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än ak-
tiebolag,

7. ordinarie delårsrapport: delårsrapport samt förhandsmeddelande om

kommande årsbokslut (bokslutskommuniké) som ett aktiemarknadsbolag är
skyldigt att lämna enligt sitt noteringsavtal med börsen eller den auktorise-
rade marknadsplatsen eller, om sådana bestämmelser saknas i noteringsavta-
let, årsredovisning och delårsrapport enligt bestämmelserna i årsredovis-
ningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3 Senaste lydelse 2004:71.

SFS 2005:382

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:382

tut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i för-
säkringsföretag,

8. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan

svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna för
samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de
förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den
sistnämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

1 a § Det som föreskrivs om aktiemarknadsbolag skall också tillämpas på
svenska aktiebolag som gett ut aktier som är föremål för handel på en regle-
rad marknad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det.

Det som föreskrivs om fysiska personer som har insynsställning i aktie-

marknadsbolag skall också tillämpas på fysiska personer som har insyns-
ställning i bolag som avses i första stycket.

4 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen
anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finansinspek-
tionen. Sådan anmälan skall också göras av ett aktiemarknadsbolag som
innehar egna aktier, dock inte då det är fråga om innehav av egna aktier med
stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Anmälningsskyldighet gäller dock inte
1. innan den som avses i 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrät-

telse enligt 7 eller 8 §,

2. om ändring i innehavet föranletts av fondemission eller av att en akties

nominella belopp ändrats genom att en aktie delats upp eller lagts samman
med någon annan aktie,

3. förvärv av teckningsrätt genom aktieägares företrädesrätt vid emission,

avyttring av interimsbevis genom omvandling till aktie samt förvärv genom
tilldelning av inlösenrätt.

Av 5 § framgår att anmälningsskyldigheten även omfattar vissa närståen-

des aktieinnehav.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

5 § Vid tillämpning av 4 § första stycket första meningen skall följande
aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den anmälningsskyldiges egna,
nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. andra närstående till den anmälningsskyldige än sådana som avses i 1

och 2, om de har gemensamt hushåll med honom eller henne sedan minst ett
år,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1–3 eller flera av dem tillsammans innehar

background image

3

SFS 2005:382

– ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelarna, eller

– ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av

avkastningen, eller

– röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga

aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet,

5. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1–4 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekono-
misk andel eller röstandel som avses i 4.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.

6 § Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall ha
kommit in till Finansinspektionen senast fem arbetsdagar efter det att

1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,
2. insynsställning uppkommit enligt 3 § första stycket 1–4 eller 7 eller den

som omfattas av 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 7
eller 8 §,

3. den anmälningsskyldige ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier

i bolaget eller annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 5 §,

innehar eller har ingått avtal om förvärv eller avyttring av aktier i bolaget el-
ler att annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav.

Förteckning över personer med tillgång till insiderinformation

10 a § Ett svenskt aktiebolag som har gett ut fondpapper som har noterats
vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för handel på en
reglerad marknad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, eller fondpapper för vilka en ansökan om sådan notering eller upp-
tagande till handel har lämnats in, skall fortlöpande föra en förteckning över
fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bola-
get och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Förteck-
ningen skall innehålla uppgift om anledningen till att personen tagits upp i
den och datum då förteckningen senast uppdaterades.

Förteckningen skall uppdateras så snart förhållandena ändras. Förteck-

ningen skall sparas i minst fem år efter det att den upprättades eller, om den
uppdaterats, efter det datum då den senast uppdaterades. Förteckningen skall
på begäran lämnas till Finansinspektionen.

Bolaget skall se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt

skriftligen underrättas om vad detta innebär.

10 b § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om vad en förteckning enligt 10 a § skall
innehålla och om underrättelsen till dem som tas upp i förteckningen.

background image

4

SFS 2005:382

Perioder då handel är förbjuden

15 § Den som enligt 3 § första stycket 1–3 har insynsställning i ett aktie-
marknadsbolag får inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i
bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för offent-
liggörandet inkluderad.

Detsamma gäller för
1. fysiska och juridiska personer, vilkas aktier enligt 5 § skall likställas

med aktier som innehas av personer som avses i första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolags handel med egna aktier.
Vad som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv av egna ak-

tier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller
när en tidigare avyttring föreskrivs i lag.

16 § Utan hinder av 15 § får

1. aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av ak-

tier,

2. avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter samt andra

liknande rätter såsom omvandlingsrätter.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge ytterligare

undantag från förbudet enligt 15 §.

18 § I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som
den behöver för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

19 § Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket.

20 § Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut av
den som

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan eller lämna underrät-

telse enligt 4, 7 eller 8 § eller 10 a § tredje stycket,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmäl-

nings- eller underrättelseskyldighet enligt någon av nämnda paragrafer,

3. handlar med aktier i strid mot 15 §,
4. helt eller delvis underlåter att föra en förteckning enligt 10 a § eller att

på begäran lämna förteckningen till Finansinspektionen.

21 § Särskild avgift beräknas enligt följande:

1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 § eller när oriktig eller vil-

seledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet en-
ligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag
inte har utgått, 15 000 kronor,

2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna underrättelse eller upp-

gifter enligt 7 eller 8 § eller 10 a § tredje stycket eller när oriktig eller vilse-
ledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälnings- eller underrät-
telseskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor,

3. vid överträdelse av 15 §: 10 procent av vederlaget för aktierna,
4. vid underlåtenhet helt eller delvis att föra en förteckning enligt 10 a §

eller att på begäran lämna den till Finansinspektionen: mellan 0,005 och

background image

5

SFS 2005:382

0,01 procent av bolagets noterade marknadsvärde vid utgången av månaden
före beslutet, dock lägst 15 000 och högst 1 000 000 kronor. Om noterat
marknadsvärde saknas vid utgången av månaden före beslutet, skall mark-
nadsvärdet den dag då notering sker användas.

Avgift enligt första stycket 1 eller 3 skall uppgå till lägst 15 000 och högst

350 000 kronor.

22 § Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde ges till-
fälle att yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift
får inte meddelas, om den berörde inte senast två år från det att överträdelsen
ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits
upp av inspektionen.

23 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns sär-
skilda skäl, får särskild avgift efterges helt eller delvis.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet

som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5
och 6 §§.

3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före

ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskri-
ven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.

4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller

inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.