SFS 2005:407 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

050407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 b §

3 Tillstånd enligt 3 § 2 behövs inte för verksamhet som bedrivs av den

som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara liv-
försäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
om

1. verksamheten endast är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen

och bara avser andelar i investeringsfonder eller sådana fondföretag som av-
ses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. kunders order vidarebefordras endast direkt till fondbolag, förvalt-

ningsbolag samt fondföretag som avses i 1, och

3. försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders

medel eller fondandelar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkrings-

mäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkrings-
mäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

3 Senaste lydelse 2004:56.

SFS 2005:407

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.