SFS 2006:406 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

060406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1991:981) om värde-

pappersrörelse skall införas en ny paragraf, 2 kap. 5 c §, av följande lydelse.

2 kap.

5 c § Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen
(2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor skall värdepappersbolag
anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

SFS 2006:406

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.