SFS 2006:455 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

060455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet skall införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, och när-
mast före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Regler om offentliga uppköpserbjudanden

2 a § En börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser
aktier som är noterade vid börsen. Reglerna skall uppfylla de krav som ställs
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004
om uppköpserbjudanden

3 i dess ursprungliga lydelse och i övrigt vara ända-

målsenliga.

Undantag från reglerna skall kunna beslutas av börsen eller ett av börsen

utsett organ med representativa företrädare för näringslivet. Undantag får
förenas med villkor. Ett beslut om undantag skall ange de skäl som det grun-
das på.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12 (Celex 32004L0025).

SFS 2006:455

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.