SFS 2021:471 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 25 kap. 1 d § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 25 a och 25 b §§, och

närmast före 9 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.
Vissa skuldinstrument
25 a §
Ett värdepappersinstitut får bara sälja relevanta kapitalinstrument
enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution och skuldinstrument som
uppfyller villkoren i artikel 72a i tillsynsförordningen utom när det gäller
artikel 72a.1 b och hänvisningen till artikel 72b.3–72b.5 till en icke-profess-
ionell kund, om institutet

1. har gjort en prövning enligt 23 §,
2. på grundval av prövningen enligt 1 har förvissat sig om att instrumen-

ten är lämpliga för kunden, och

3. har lämnat kunden en lämplighetsförklaring enligt 28 §.

25 b § Ett värdepappersinstitut ska kräva att den icke-professionella kun-
den lämnar institutet information om sin portfölj av finansiella instrument. I
portföljen ska räknas med insättningar av kontanta medel men inte innehav
av sådana finansiella instrument som har lämnats som säkerhet.

Om portföljens värde inte överstiger 500 000 euro vid tidpunkten för kun-

dens förvärv av sådana instrument som avses i 25 a §, ska värdepappersinsti-
tutet säkerställa att förvärvet inte överstiger 10 procent av portföljens värde.

När ett förvärv som avses i andra stycket görs för första gången får likviden

för instrumenten inte understiga 10 000 euro.

1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en
ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.

SFS

2021:471

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:471

25 kap.
1 d §
3 Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en

styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem
att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven
i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i
föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11. inte uppfyller kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder enligt

4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 § samma
lag låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 430.1 i den förordningen,

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig infor-

mation till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 430a i
tillsynsförordningen,

15. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

16. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 och 430.2 i tillsynsförordningen,

3 Senaste lydelse 2020:1210.

background image

3

SFS

2021:471

18. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

19. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

20. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

21. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen, eller

22. är ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen och inte

uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den förordningen eller kraven
i 2 kap. 1 eller 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag på gruppnivå eller undergruppsnivå.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 9 kap. 25 a och 25 b §§ tillämpas inte på relevanta

kapitalinstrument och efterställda kvalificerade instrument som har getts ut
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.