SFS 2021:500 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:500 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:CLOXSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:CLOXSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BPQJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JLMZTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2020:1157) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 b � och 23 kap. 4 � lagen <br/>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen <br/>(2020:1157) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>4 b �</b> I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>anknutet ombud</i>: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som <br/>h�r hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster,<br/>2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende inves-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">teringstj�nster eller finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. placera finansiella instrument, eller<br/>4. tillhandah�lla investeringsr�dgivning avseende dessa instrument eller</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>beh�rig myndighet</i>: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">fall Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att <br/>ut�va tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en <br/>reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�rig-<br/>het att ut�va tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upp-<br/>tagna till handel p� en reglerad marknad, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>b�rs</i>: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>clearingdeltagare</i>: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en clear-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ingorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>clearingorganisation</i>: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap. eller </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>emittent</i>: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">instrument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>handelsplats</i>: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform), </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>handelsplattform</i>: en MTF-plattform eller en OTF-plattform, <br/><i>kreditinstitut</i>: en bank, ett kreditmarknadsf�retag eller ett utl�ndskt bank- </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eller kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i <br/>Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:500</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:500</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>leverant�r av datarapporteringstj�nster</i>: detsamma som i artikel 2.1.36a </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>litet och icke-sammanl�nkat v�rdepappersbolag</i>: ett v�rdepappersbolag </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">som anses vara ett litet och icke-sammanl�nkat v�rdepappersf�retag enligt <br/>artikel 12.1 i v�rdepappersbolagsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>marknadsgarant</i>: en person som p� fortl�pande basis �tagit sig att p� </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">finansiella marknader handla f�r egen r�kning genom att k�pa och s�lja <br/>finansiella instrument med utnyttjande av egna tillg�ngar till priser som fast-<br/>st�llts av denne, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>marknadsoperat�r</i>: en b�rs eller en eller flera juridiska personer i ett annat </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>MTF-plattform</i>: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r flera </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">tredjeparters k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument  inom systemet <br/>och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>OTF-plattform</i>: ett multilateralt system inom EES som inte �r en reglerad </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters k�p- <br/>och s�ljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, <br/>utsl�ppsr�tter eller derivat kan interagera inom systemet s� att det leder till <br/>ett kontrakt, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>professionell kund</i>: en s�dan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 �, <br/><i>reglerad marknad</i>: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">eller m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finan-<br/>siella instrument fr�n tredjepart  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet <br/>med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>statlig emittent</i>: n�gon av f�ljande som emitterar skuldinstrument: <br/>1. Europeiska unionen,<br/>2. en stat inom EES, inbegripet f�rvaltningar, organ eller en s�rskild<br/>funktion i staten,<br/>3. n�r det g�ller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,<br/>4. en s�rskild funktion f�r flera stater inom EES,<br/>5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst tv� stater</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">inom EES och vars m�l �r att ordna finansiering och tillhandah�lla finan-<br/>siellt bist�nd till de stater som har eller riskerar att f� allvarliga finan-<br/>sieringsproblem, och </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">6. Europeiska investeringsbanken,<br/><i>systematisk internhandlare</i>: ett v�rdepappersinstitut som i en organiserad,</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">frekvent, systematisk och v�sentlig omfattning handlar f�r egen r�kning n�r <br/>det utf�r kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform <br/>utan att utnyttja ett multilateralt system, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag</i>: en MTF-plattform som </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">�r registrerad som en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag hos <br/>Finansinspektionen enligt 11 kap. 1315 �� eller hos en beh�rig myndighet <br/>i ett annat land inom EES, </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>utl�ndskt kreditinstitut</i>: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 � f�rsta stycket 21 </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>utl�ndskt v�rdepappersf�retag</i>: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>v�rdepappersbolag</i>:<i> </i>ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag eller <br/>ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsr�relse, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:500</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>v�rdepapperscentral</i>: en v�rdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">i f�rordningen om v�rdepapperscentraler, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>v�rdepappersinriktat holdingf�retag</i>: ett v�rdepappersinriktat holding-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">f�retag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i v�rdepappersbolagsf�rord-<br/>ningen, och </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>v�rdepappersinstitut</i>: ett v�rdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse eller ett ut-<br/>l�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller <br/>genom att anv�nda anknutna ombud etablerade i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>23 kap. <br/>4 �</b> Finansinspektionen f�r n�r det �r n�dv�ndigt genomf�ra en unders�k-<br/>ning hos </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">1. ett v�rdepappersinstitut,<br/>2. en b�rs,<br/>3. en leverant�r av datarapporteringstj�nster som Finansinspektionen har</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tillsyn �ver, </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">4. en clearingorganisation,<br/>5. ett s�dant utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">nad fr�n filial i Sverige, och </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. en emittent som enligt 16 kap. 13 �� omfattas av skyldigheten enligt</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">samma kapitel att uppr�tta och offentligg�ra regelbunden finansiell informa-<br/>tion. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen f�r �ven genomf�ra en unders�kning hos ett anknutet </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">ombud eller hos ett f�retag som har f�tt i uppdrag av ett v�rdepappersinstitut <br/>att utf�ra visst arbete eller vissa funktioner, om det beh�vs f�r tillsynen av <br/>institutet. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan en unders�kning genomf�rs hos ett utl�ndskt f�retag som har </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">inr�ttat filial enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1, ska Finansinspektionen sam-<br/>r�da med beh�rig myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det <br/>utl�ndska f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft37">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2020:1157) om �ndring i lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 4 b � och 23 kap. 4 � lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen
(2020:1157) om �ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
4 b �
I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har tr�ffat avtal med

ett svenskt v�rdepappersinstitut eller ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag som
h�r hemma inom EES om att f�r bara detta instituts eller f�retags r�kning

1. marknadsf�ra investerings- eller sidotj�nster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende inves-

teringstj�nster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandah�lla investeringsr�dgivning avseende dessa instrument eller

tj�nster,

beh�rig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i s�rskilt angivna

fall Bolagsverket och i �vrigt en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att
ut�va tillsyn �ver utl�ndska v�rdepappersf�retag och f�retag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har beh�rig-
het att ut�va tillsyn �ver emittenter vars �verl�tbara v�rdepapper �r upp-
tagna till handel p� en reglerad marknad,

b�rs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening som har

f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som f�r delta i clearingverksamheten hos en clear-

ingorganisation,

clearingorganisation: ett f�retag som har f�tt tillst�nd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fr�ga om aktier aktiebolaget och i fr�ga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utf�rdaren av instrumentet,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform

(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsf�retag eller ett utl�ndskt bank-

eller kreditf�retag som driver bank- eller finansieringsr�relse fr�n filial i
Sverige,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:500

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:500

leverant�r av datarapporteringstj�nster: detsamma som i artikel 2.1.36a

i f�rordningen om marknader f�r finansiella instrument,

litet och icke-sammanl�nkat v�rdepappersbolag: ett v�rdepappersbolag

som anses vara ett litet och icke-sammanl�nkat v�rdepappersf�retag enligt
artikel 12.1 i v�rdepappersbolagsf�rordningen,

marknadsgarant: en person som p� fortl�pande basis �tagit sig att p�

finansiella marknader handla f�r egen r�kning genom att k�pa och s�lja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillg�ngar till priser som fast-
st�llts av denne,

marknadsoperat�r: en b�rs eller en eller flera juridiska personer i ett annat

land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r flera

tredjeparters k�p- och s�ljintressen i finansiella instrument  inom systemet
och i enlighet med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte �r en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters k�p-
och s�ljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter,
utsl�ppsr�tter eller derivat kan interagera inom systemet s� att det leder till
ett kontrakt,

professionell kund: en s�dan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 �,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanf�r

eller m�jligg�r sammanf�rande av ett flertal k�p- och s�ljintressen i finan-
siella instrument fr�n tredjepart  regelm�ssigt, inom systemet och i enlighet
med icke sk�nsm�ssiga regler  s� att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: n�gon av f�ljande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet f�rvaltningar, organ eller en s�rskild
funktion i staten,
3. n�r det g�ller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en s�rskild funktion f�r flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst tv� stater

inom EES och vars m�l �r att ordna finansiering och tillhandah�lla finan-
siellt bist�nd till de stater som har eller riskerar att f� allvarliga finan-
sieringsproblem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett v�rdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och v�sentlig omfattning handlar f�r egen r�kning n�r
det utf�r kundorder utanf�r en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag: en MTF-plattform som

�r registrerad som en tillv�xtmarknad f�r sm� och medelstora f�retag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 1315 �� eller hos en beh�rig myndighet
i ett annat land inom EES,

utl�ndskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 � f�rsta stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

utl�ndskt v�rdepappersf�retag: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har

tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse,

v�rdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har f�tt tillst�nd enligt

denna lag att driva v�rdepappersr�relse och som inte �r ett bankaktiebolag eller
ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsr�relse,

background image

3

SFS

2021:500

v�rdepapperscentral: en v�rdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1

i f�rordningen om v�rdepapperscentraler,

v�rdepappersinriktat holdingf�retag: ett v�rdepappersinriktat holding-

f�retag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i v�rdepappersbolagsf�rord-
ningen, och

v�rdepappersinstitut: ett v�rdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som

har f�tt tillst�nd enligt denna lag att driva v�rdepappersr�relse eller ett ut-
l�ndskt f�retag som driver v�rdepappersr�relse fr�n filial i Sverige eller
genom att anv�nda anknutna ombud etablerade i Sverige.

23 kap.
4 �
Finansinspektionen f�r n�r det �r n�dv�ndigt genomf�ra en unders�k-
ning hos

1. ett v�rdepappersinstitut,
2. en b�rs,
3. en leverant�r av datarapporteringstj�nster som Finansinspektionen har

tillsyn �ver,

4. en clearingorganisation,
5. ett s�dant utl�ndskt f�retag som har tillst�nd att driva en reglerad mark-

nad fr�n filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 13 �� omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att uppr�tta och offentligg�ra regelbunden finansiell informa-
tion.

Finansinspektionen f�r �ven genomf�ra en unders�kning hos ett anknutet

ombud eller hos ett f�retag som har f�tt i uppdrag av ett v�rdepappersinstitut
att utf�ra visst arbete eller vissa funktioner, om det beh�vs f�r tillsynen av
institutet.

Innan en unders�kning genomf�rs hos ett utl�ndskt f�retag som har

inr�ttat filial enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1, ska Finansinspektionen sam-
r�da med beh�rig myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det
utl�ndska f�retaget.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.