SFS 2021:503 Lag om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:503 Lag om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-503.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:

471) om ändring i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 1 d § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden i stället för lydelsen enligt lagen (2021:471) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

25 kap.
1 d §
Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en

styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem
att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven
i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b�8 d §§ eller i före-
skrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3�6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets

kapitalbas i strid med artikel 28, 52 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa
artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår
i kapitalbasen,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:503

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:503

11. inte uppfyller kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder enligt

4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 § samma
lag låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförordningen,
i strid med artikel 54.1 b i den förordningen,

14. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om koncentrationsrisker, i strid med
artikel 54 i värdepappersbolagsförordningen,

15. utsätter sig för en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i arti-

kel 37 i värdepappersbolagsförordningen,

16. vid upprepade tillfällen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i värde-

pappersbolagsförordningen, låter bli att hålla likvida tillgångar, eller

17. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information, i strid med bestämmelserna i del 6 i värdepappersbolagsförord-
ningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets över-

trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.