SFS 2021:503 Lag om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:503 Lag om ändring i lagen (2021:471) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-503.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:ZHUOZU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:CVOYKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:CVOYKJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XBOEYT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2021:</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>471) om �ndring i lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 kap. 1 d � lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2021:471) om <br/>�ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>25 kap. <br/>1 d �</b> Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��, <br/>ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess <br/>verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-<br/>bolaget </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem <br/>att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven <br/>i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�re-<br/>skrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115">3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,<br/>4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">siellt st�d ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i <br/>bolaget samt storleken p� innehaven, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">kapitalbas i strid med artikel 28,<i> </i>52 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa <br/>artiklar f�rbjuder s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r <br/>i kapitalbasen, </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2021:503</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft114">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:503</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. inte uppfyller kravet p� kapitalbas och kvalificerade skulder enligt</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 � samma <br/>lag l�ter bli att l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-<br/>siering av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att <br/>uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i v�rdepappersbolagsf�rordningen, <br/>i strid med artikel 54.1 b i den f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ofullst�ndig eller felaktig information om koncentrationsrisker, i strid med <br/>artikel 54 i v�rdepappersbolagsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. uts�tter sig f�r en koncentrationsrisk som �verstiger gr�nserna i arti-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">kel 37 i v�rdepappersbolagsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">pappersbolagsf�rordningen, l�ter bli att h�lla likvida tillg�ngar, eller </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">information, i strid med best�mmelserna i del 6 i v�rdepappersbolagsf�rord-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring <br/>av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den <br/>personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �ver-</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">tr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsam-<br/>het orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">Ingripande g�rs genom <br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8 <br/>eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r <br/>i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2021:

471) om �ndring i lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 25 kap. 1 d � lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2021:471) om
�ndring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

25 kap.
1 d �
Finansinspektionen ska, ut�ver i de fall som anges i 1 a och 1 b ��,
ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepappersbolags styrelse eller �r dess
verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, om v�rdepappers-
bolaget

1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska

uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 � f�rsta stycket eller har till�tit en

styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare f�r n�gon av dem
att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget trots att kraven
i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller n�gon av 8 kap. 8 b8 d �� eller i f�re-
skrifter som meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,

3. �sidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 �,
4. inte uppfyller kraven i n�gon av 8 kap. 36, 8 eller 8 f �� eller i f�re-

skrifter som meddelats med st�d av 8 kap. 35 � 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en

�terh�mtningsplan eller en koncern�terh�mtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-

siellt st�d ska l�mnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om

att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

9. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken p� innehaven,

10. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i bolagets

kapitalbas i strid med artikel 28, 52 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa
artiklar f�rbjuder s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r
i kapitalbasen,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:503

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:503

11. inte uppfyller kravet p� kapitalbas och kvalificerade skulder enligt

4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 � samma
lag l�ter bli att l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-
siering av terrorism, eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen,

13. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i v�rdepappersbolagsf�rordningen,
i strid med artikel 54.1 b i den f�rordningen,

14. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar

ofullst�ndig eller felaktig information om koncentrationsrisker, i strid med
artikel 54 i v�rdepappersbolagsf�rordningen,

15. uts�tter sig f�r en koncentrationsrisk som �verstiger gr�nserna i arti-

kel 37 i v�rdepappersbolagsf�rordningen,

16. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i v�rde-

pappersbolagsf�rordningen, l�ter bli att h�lla likvida tillg�ngar, eller

17. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig

information, i strid med best�mmelserna i del 6 i v�rdepappersbolagsf�rord-
ningen.

Om en s�dan person som avses i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring
av aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 8 och 9 inte g�lla f�r den
personen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om bolagets �ver-

tr�delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsam-
het orsakat �vertr�delsen.

Ingripande g�rs genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r,

eller, f�r upprepade allvarliga �vertr�delser enligt f�rsta stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r
i ett v�rdepappersbolag, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.