SFS 2005:487 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

050487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet,

dels att 8 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 10 och 11 §§,

samt närmast före 2 kap. 10 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

Meddelandeförbud

10 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
9 § får förordna att börsen samt dess styrelseledamöter och anställda inte får
röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt
9 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Ansvarsbestämmelse

11 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 10 §.

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276.

SFS 2005:487

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:487

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

8 kap.

4 §

2 Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller före-

ningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 § om godkän-
nande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2 kap. 6 §
om styrelsens storlek och verkställande direktör, i 2 kap. 8 § om sekretess, i
2 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet, i 2 kap. 10 § om meddelandeförbud och i
2 kap. 11 § om straffansvar skall tillämpas även i fråga om clearingorganisa-
tion.

I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvudsak-

liga risker som är förenade med verksamheten och hur dessa risker skall
hanteras (riskhanteringsplan).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2004:311.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.