SFS 2006:534 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

060534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels att 2 kap. 1 §, 6 kap. 3 a, 3 b och 3 f §§ samt 7 kap. 1 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

1 §

3 Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva värdepappersrörelse får

meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund värdepappersrörelse,

3. det kan antas att de som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget

inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget och
även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett värdepappersbolag,

4. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör el-

ler dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste krä-
vas av den som deltar i ledningen av ett värdepappersbolag och även i övrigt
är lämpliga för en sådan uppgift, och

5. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Tillstånd att driva värdepappersrörelse får inte beviljas, om det kan antas

att

1. någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i närings-

verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

3 Senaste lydelse 1996:752.

SFS 2006:534

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:534

till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget, el-
ler

2. ledningen i ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blan-

dat finansiellt holdingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i
bolaget inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag en-
ligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd meddelas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
värdepappersbolaget.

3 a § Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda
med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett värdepappersföretag, ett

kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett värde-

pappersföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett
försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fy-

siska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett värdepappersfö-
retag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett försäk-
ringsföretag med auktorisation i det landet.

6 kap.

3 a §

4 Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett värdepappersbolag,

som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat
innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller
ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till
eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för
samtliga aktier eller så att värdepappersbolaget blir dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på an-
nat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla
de aktier som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett sådant
förvärv inom sex månader efter det att aktierna erhållits.

Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myndighet

i ett annat land inom EES om ett förvärv enligt första stycket skulle innebära
att värdepappersbolaget blev dotterföretag till eller kom under kontroll av

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag

för elektroniska pengar eller försäkringsföretag,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

4 Senaste lydelse 1996:752.

background image

3

SFS 2006:534

3 b §

5 Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 3 a §, om det kan antas att

förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av bolagets verk-
samhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
1. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

2. är ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon

annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

3 f §

6 Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav

av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat, om ägaren

1. utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som

motverkar en sund utveckling av verksamheten i värdepappersbolaget,

2. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

3. är ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 3 a §, får inspektionen besluta att äga-
ren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En
ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

5 Senaste lydelse 1996:752.

6 Senaste lydelse 1996:752.

background image

4

SFS 2006:534

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna paragraf

skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av ak-
tierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få
utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 3 g §.

7 kap.

1 §

7 Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket får

inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut som av-
ses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläg-

gande enligt 6 kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2000:1095. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.