SFS 2004:580 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

040580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.

Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall revisorerna vara auktoriserade eller god-

kända revisorer. Minst en av de av stämman utsedda revisorerna skall vara
auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Till
revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om vem
som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet
finns i 17 § revisorslagen (2001:883).

För varje värdepappersbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.
I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

3

skall vad som sägs i följande bestämmelser

i denna lag om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet
eller dess ledamöter:

1 kap. 8 § om tystnadsplikt,
2 kap. 1 § första stycket 4 om ledningsprövning,
3 kap. 7 § andra stycket 1 och femte stycket om kredit m.m. till styrelse-

ledamot,

6 kap. 6 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och

närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

6 kap. 9 § tredje stycket 2 och fjärde stycket om återkallelse av tillstånd.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i fjärde stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess leda-
möter skall tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltnings-
organ eller dess ledamöter.

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

Senaste lydelse 2001:926.

3

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:580

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:580

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.