SFS 2004:581 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

040581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska

ekonomiska föreningar och utländska företag.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

2

skall vad som sägs i följande bestämmelser

i denna lag om styrelsen tillämpas på tillsynsorganet:

2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
8 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
11 kap. 5 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och

närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

11 kap. 7 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auk-

torisation eller tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i andra stycket angivna bestämmelserna om styrelsen skall tillämpas
också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:581

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.