SFS 2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 och 5 §§ lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
3 Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva
annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att bedriva försäkrings-

distribution under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution.

I 10 kap. finns bestämmelser om tillhandahållande av vissa data-

rapporteringstjänster.

Ett värdepappersbolag får tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den
7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster
för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och om ändring
av direktiv (EU) 2019/1937.

5 §4 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och tjänstepensionsföretag med tillstånd enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig
verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1504.
3 Senaste lydelse 2018:1226.
4 Senaste lydelse 2020:1178.

SFS

2021:902

Publicerad
den

20 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:902

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte ute-

sluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän-
förliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investerings-
tjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella
instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till
utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,
b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-
finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på
ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med
affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner
de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,
8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består

i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i
företaget,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som
får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat

hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller
tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till kund-
erna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av

investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet som mark-
nadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget utnytt-

jas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget
anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsråd-

givning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som om-
fattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investerings-
tjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

background image

3

SFS

2021:902

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande el-
handel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,
eller

� enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och
om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nät-
föreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i
den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a

och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem,

rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på
energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 5 § lagen (2020:1173) om

vissa utsläpp av växthusgaser som handlar med utsläppsrätter för egen
räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig

åt annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,
15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen

om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen
anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen, och

16. leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i

artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 för
att tillhandahålla de tjänster som anges i artikel 2.1 a ii i den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

Denna lag träder i kraft den 10 november 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.