SFS 2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:902 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LNSJRH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LNSJRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PMRWSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:GQAVOR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2007:528) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 oktober 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 och 5 �� lagen (2007:528) <br/>om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>3 �</b>3 Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva <br/>annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">valutahandel. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att bedriva f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">distribution under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2018:1219) om <br/>f�rs�kringsdistribution. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa data-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rapporteringstj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett v�rdepappersbolag f�r tillhandah�lla gr�srotsfinansieringstj�nster </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1503 av den <br/>7 oktober 2020 om europeiska leverant�rer av gr�srotsfinansieringstj�nster <br/>f�r f�retag och om �ndring av f�rordning (EU) 2017/1129 och om �ndring <br/>av direktiv (EU) 2019/1937. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b>4 Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,<br/>2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,<br/>3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,<br/>4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(2010:2043) och tj�nstepensionsf�retag med tillst�nd enligt lagen <br/>(2019:742) om tj�nstepensionsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slutande till andra f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig <br/>verksamhet som regleras av </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r <br/>finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i <br/>lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2020/1504. <br/>3 Senaste lydelse 2018:1226. <br/>4 Senaste lydelse 2020:1178. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2021:902 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 20 oktober 2021 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2021:902 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte ute-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sluter att tj�nsten tillhandah�lls, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-<br/>f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investerings-<br/>tj�nster eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella <br/>instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till <br/>utsl�ppsr�tter, s�vida de inte </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">a) �r marknadsgaranter,<br/>b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-<br/>finansiella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p� <br/>ett objektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med <br/>aff�rsverksamheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner <br/>de ing�r i, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller<br/>d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder,<br/>8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">i f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i <br/>f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">9. f�retag som tillhandah�ller b�de<br/>a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retag i koncernen, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">het enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som <br/>f�r driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa <br/>investeringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller <br/>tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till kund-<br/>erna i sin huvudsakliga verksamhet, om </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess <br/>helhet, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen <br/>(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-<br/>nadsgarant f�r r�varuderivat, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget utnytt-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">jas samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget <br/>anser att verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�d-</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">givning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som om-<br/>fattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik <br/>ers�ttning f�r r�dgivningen, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investerings-<br/>tj�nster r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifter </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2021:902 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om <br/>upph�vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"> enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas <br/>och om upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-<br/>handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt <br/>s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33"> enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och <br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�t-<br/>f�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG, i <br/>den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem,</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">r�rledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p� <br/>energi, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">14. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 5 � lagen (2020:1173) om</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">vissa utsl�pp av v�xthusgaser som handlar med utsl�ppsr�tter f�r egen <br/>r�kning, om </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�t annan investeringsverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,<br/>15. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">om v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen <br/>anges i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen, och </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">16. leverant�rer av gr�srotsfinansieringstj�nster enligt definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">artikel 2.1 e i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1503 f�r <br/>att tillhandah�lla de tj�nster som anges i artikel 2.1 a ii i den f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">som �r reglerad i n�gon annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 10 november 2021. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 och 5 �� lagen (2007:528)
om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
3 �
3 Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva
annan verksamhet �n att tillhandah�lla de sidotj�nster som anges i 2 �.

Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillst�nd enligt f�rsta stycket beh�vs inte f�r att bedriva f�rs�krings-

distribution under de f�ruts�ttningar som f�reskrivs i lagen (2018:1219) om
f�rs�kringsdistribution.

I 10 kap. finns best�mmelser om tillhandah�llande av vissa data-

rapporteringstj�nster.

Ett v�rdepappersbolag f�r tillhandah�lla gr�srotsfinansieringstj�nster

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1503 av den
7 oktober 2020 om europeiska leverant�rer av gr�srotsfinansieringstj�nster
f�r f�retag och om �ndring av f�rordning (EU) 2017/1129 och om �ndring
av direktiv (EU) 2019/1937.

5 �4 Tillst�nd enligt 1 � beh�vs inte f�r

1. Sveriges riksbank, Riksg�ldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud f�r de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b �,
3. b�rs som driver verksamhet med st�d av sitt tillst�nd,
4. f�rs�kringsf�retag med tillst�nd enligt f�rs�kringsr�relselagen

(2010:2043) och tj�nstepensionsf�retag med tillst�nd enligt lagen
(2019:742) om tj�nstepensionsf�retag,

5. f�retag inom en koncern som tillhandah�ller investeringstj�nster ute-

slutande till andra f�retag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringstj�nster,

om tj�nsten tillhandah�lls tillf�lligt i samband med annan yrkesm�ssig
verksamhet som regleras av

a) best�mmelser i lag eller annan f�rfattning, eller

1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader f�r
finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2020/1504.
3 Senaste lydelse 2018:1226.
4 Senaste lydelse 2020:1178.

SFS

2021:902

Publicerad
den

20 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:902

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fr�ga och som inte ute-

sluter att tj�nsten tillhandah�lls,

7. fysiska och juridiska personer som f�r egen r�kning handlar med andra

finansiella instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�n-
f�rliga till utsl�ppsr�tter och som inte tillhandah�ller andra investerings-
tj�nster eller utf�r annan investeringsverksamhet med andra finansiella
instrument �n r�varuderivat eller utsl�ppsr�tter eller derivat h�nf�rliga till
utsl�ppsr�tter, s�vida de inte

a) �r marknadsgaranter,
b) �r deltagare p� en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tilltr�de till en handelsplats, med undantag av icke-
finansiella enheter som p� en handelsplats genomf�r transaktioner som p�
ett objektivt m�tbart s�tt minskar risker som st�r i direkt samband med
aff�rsverksamheten eller likviditetsf�rvaltningen hos dem eller de koncerner
de ing�r i,

c) till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel, eller
d) handlar f�r egen r�kning vid utf�randet av kundorder,
8. f�retag som tillhandah�ller investeringstj�nster som uteslutande best�r

i f�rvaltning av ett program som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i
f�retaget,

9. f�retag som tillhandah�ller b�de
a) investeringstj�nster som uteslutande best�r i f�rvaltning av program

som syftar till del�garskap f�r de anst�llda i f�retaget, och

b) andra investeringstj�nster �n s�dana som anges i a uteslutande till andra

f�retag i koncernen,

10. fondbolag, f�rvaltningsbolag och fondf�retag som f�r driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder samt AIF-f�rvaltare som
f�r driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa
investeringsfonder i andra fall �n efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. f�retag som handlar med r�varuderivat, utsl�ppsr�tter eller derivat

h�nf�rliga till utsl�ppsr�tter f�r egen r�kning utan att utf�ra kundorder, eller
tillhandah�ller investeringstj�nster i fr�ga om s�dana instrument till kund-
erna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utg�r en kompletterande verksamhet eller, om f�retaget ing�r i en

koncern, detta utg�r en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

b) den huvudsakliga verksamheten inte utg�rs av tillhandah�llande av

investeringstj�nster eller s�dana tj�nster som avses i 7 kap. 1 � lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse eller verksamhet som mark-
nadsgarant f�r r�varuderivat,

c) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,

och

d) f�retaget �rligen anm�ler till Finansinspektionen att undantaget utnytt-

jas samt p� inspektionens beg�ran rapporterar p� vilken grund f�retaget
anser att verksamheten endast �r en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandah�ller investeringsr�d-

givning inom ramen f�r annan yrkesm�ssig verksamhet �n s�dan som om-
fattas av best�mmelserna i denna lag, om det inte l�mnas n�gon specifik
ers�ttning f�r r�dgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utf�r investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandah�ller investerings-
tj�nster r�rande r�varuderivat f�r att fullg�ra uppgifter

background image

3

SFS

2021:902

 enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r el och om
upph�vande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler f�r den inre marknaden f�r naturgas
och om upph�vande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till n�t f�r gr�ns�verskridande el-
handel och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
s�dana n�tf�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen,
eller

 enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt s�dana n�t-
f�reskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt f�rordningen, om

a) personen �r en s�dan systemansvarig f�r �verf�ringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/72/EG, i
den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandah�ller tj�nster till en systemansvarig som avses i a

och fullg�r uppgifterna f�r den systemansvariges r�kning, eller

c) personen �r operat�r eller f�rvaltare av energibalanseringssystem,

r�rledningsn�t eller system f�r balansering av tillg�ngen och efterfr�gan p�
energi,

14. f�retag som �r verksamhetsut�vare enligt 5 � lagen (2020:1173) om

vissa utsl�pp av v�xthusgaser som handlar med utsl�ppsr�tter f�r egen
r�kning, om

a) f�retaget inte tillhandah�ller andra investeringstj�nster eller �gnar sig

�t annan investeringsverksamhet, och

b) f�retaget inte till�mpar en teknik f�r algoritmisk h�gfrekvenshandel,
15. v�rdepapperscentraler med tillst�nd enligt artikel 16 i f�rordningen

om v�rdepapperscentraler f�r att tillhandah�lla de tj�nster som uttryckligen
anges i avsnitten A och B i bilagan till den f�rordningen, och

16. leverant�rer av gr�srotsfinansieringstj�nster enligt definitionen i

artikel 2.1 e i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1503 f�r
att tillhandah�lla de tj�nster som anges i artikel 2.1 a ii i den f�rordningen.

Tillst�nd kr�vs inte heller f�r s�dan f�rvaltning av finansiella instrument

som �r reglerad i n�gon annan lag.

Denna lag tr�der i kraft den 10 november 2021.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.