SFS 2021:904 Lag om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden

Utfärdad den 15 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden i stället för lydelsen enligt lagen (2020:1157) om
ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva
annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

valutahandel.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att bedriva försäkrings-

distribution under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution.

Ett värdepappersbolag får
1. utföra datarapporteringstjänster enligt förordningen om marknader för

finansiella instrument, och

2. tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av
förordning (EU) 2017/1129 och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11.

SFS

2021:904

Publicerad
den

20 oktober 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.