SFS 2006:605 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

060605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska

ekonomiska föreningar och utländska företag.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3 eller artiklarna

37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

4 skall vad som sägs

om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna lag tilläm-
pas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
2 kap. 10 § om meddelandeförbud,
8 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,
11 kap. 5 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och

närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

11 kap. 7 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktori-

sation eller tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna i andra stycket om styrelsen eller dess ledamöter skall
tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings-
eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:581.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:605

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

6 SFS 2006:548–618

background image

2

SFS 2006:605

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.