SFS 2021:967 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden3

dels att 8 kap. 33 § och 13 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska utgå,
dels att 1 kap. 4–4 b och 5 §§, 2 kap. 5 §, 4 kap. 4 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 3,

8, 15, 27 och 33 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1 a §, 15 a kap. 1 och 4–7 §§ och
25 kap. 1 a, 1 e, 12 och 15 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 14 a §, 9 kap. 12 a, 17 a,

19 a och 23 a §§ och 15 a kap. 15 §, och närmast före 15 a kap. 15 § en ny
rubrik av följande lydelse.

1 kap.
4 §
4 I denna lag betyder

certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i förordningen om

marknader för finansiella instrument,

depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmark-

naden i ett land och som representerar äganderätt till värdepapper som är
utgivna eller utfärdade av en emittent som är etablerad i ett annat land
samtidigt som de kan tas upp till handel på en reglerad marknad och handlas
oberoende av de värdepapper som är utgivna eller utfärdade av emittenten i
det andra landet,

finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänföras

till någon av följande kategorier:

1. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller
avkastningar, utsläppsrätter, eller andra derivatinstrument, finansiella index
eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

2. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller
kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338.
3 Senaste lydelse av
8 kap. 33 § 2017:679
13 kap. 9 § 2017:679
rubriken närmast före 8 kap. 33 § 2017:679.
4 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2021:967

Publicerad
den

3 november 2021

background image

2

SFS

2021:967

än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontrak-
tet upphör,

3. optioner, terminskontrakt (futures), swappar och varje annat derivat-

kontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas
på en reglerad marknad eller en handelsplattform, med undantag för
grossistenergiprodukter som handlas på en OTF-plattform och som måste
avvecklas fysiskt,

4. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som

– avser råvaror,
– kan avvecklas fysiskt,
– inte omnämns i 3 och som inte är för kommersiella ändamål, och
– som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella

instrument,

5. derivatinstrument för överföring av kreditrisk,
6. finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
7. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter eller
inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste
avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran,
på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse
som leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte

tidigare omnämnts i denna punkt, och

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,

med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad
eller en handelsplattform,

finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstru-

ment, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella derivat-
instrument och utsläppsrätter,

jordbruksråvaruderivat: derivatkontrakt som avser
1. de produkter som förtecknas i bilaga I, delarna I–XX och XXIV/1, till

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den
17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
eller

2. de produkter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000,

penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företags-

certifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden,
dock inte betalningsmedel,

råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om mark-

nader för finansiella instrument,

statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,
utsläppsrätter: sådana utsläppsrätter som består av enheter som erkänts

med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläpps-
rätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 421/2014,

background image

3

SFS

2021:967

överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalningsmedel

som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis

1. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag

samt depåbevis för aktier,

2. obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för

sådana värdepapper, och

3. andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana över-

låtbara värdepapper som anges i 1 och 2, eller som resulterar i en kontant-
avveckling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor,
räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

Ytterligare bestämmelser om vad som omfattas av definitionerna i första

stycket finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den
25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i
värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (den
delegerade förordningen till MiFID II).

4 a §5 I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2021/338,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2021/338,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk
(marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv
2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföre-

5 Senaste lydelse 2021:480.

background image

4

SFS

2021:967

tag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde-
pappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010,
(EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

öppenhetsdirektivet:

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven
angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

4 b §6 I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende

investeringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har
behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är
upptagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform

(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
huvudsakligen kommersiell koncern: en koncern vars huvudsakliga

verksamhet inte är

1. tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses

i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller

2. verksamhet som marknadsgarant för råvaruderivat,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

leverantör av datarapporteringstjänster: detsamma som i artikel 2.1.36a

i förordningen om marknader för finansiella instrument,

litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag

som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt
artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

6 Senaste lydelse 2021:500.

background image

5

SFS

2021:967

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på

finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som
fastställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett

annat land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp-
och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter,
utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till
ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansi-
ella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild

funktion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater

inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finansi-
ellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansierings-
problem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som

är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13–15 §§ eller hos en behörig myndighet
i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i

artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler,

värdepappersinriktat holdingföretag: ett värdepappersinriktat holding-

företag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförord-
ningen, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut

som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett

background image

6

SFS

2021:967

utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

5 §7 I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en dator-

algoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat
eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av
kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2021/338,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40

i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etable-

rat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holding-

företag som är etablerat i något annat land inom EES,

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa

ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring
avseende ett befintligt finansiellt instrument,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handels-
platsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i
tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare

på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handels-
kod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett
finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappers-

företag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

elektroniskt format: ett annat varaktigt medium än papper,
filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värde-

pappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

7 Senaste lydelse 2021:480.

background image

7

SFS

2021:967

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt

artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförord-
ningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller ut-
ländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en
betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och
säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och
3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser

(spreadar),

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren

genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid förtida inlösen av
obligationen, är skyldig att till innehavaren betala ett belopp motsvarande
summan av

1. nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till

förfallodagen, och

2. kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in,
matchad principalhandel: en transaktion
1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt

att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för
marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och
3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon

vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för
transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-

institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till
ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

background image

8

SFS

2021:967

2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och sälj-

intressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för

att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värde-
pappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moder-
holdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag
inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde

som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre före-
gående kalenderåren,

startkapital:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18 i värdepappers-
bolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsförord-

ningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen
enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas
utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla

tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,
strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i

förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk

handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom

samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller

utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller
enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annul-

leringar,

varaktigt medium: ett medel som
1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och
under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med
informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och
återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i

syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

background image

9

SFS

2021:967

2 kap.
5 §
8 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och tjänstepensionsföretag med tillstånd enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster ute-

slutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig
verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte ute-

sluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra

finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän-
förliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investerings-
tjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella
instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till
utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,
b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har

direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-
finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på
ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med
affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner
de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller
d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,
8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består

i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i
företaget,

9. företag som tillhandahåller både
a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verk-

samhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare
som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap.
den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat

hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller
tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till
kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet,

8 Senaste lydelse 2021:902.

background image

10

SFS

2021:967

b) företaget inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs

av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i
7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verk-
samhet som marknadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

och

d) företaget på begäran rapporterar till Finansinspektionen på vilken

grund företaget har bedömt att verksamheten endast är en kompletterande
verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investerings-

rådgivning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som
omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet,

dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller invest-
eringstjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den

13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande
elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt
sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen,
eller

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av

den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och
om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana
nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som

avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i
den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a

och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem,

rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på
energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 5 § lagen (2020:1173) om

vissa utsläpp av växthusgaser som handlar med utsläppsrätter för egen
räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig

åt annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,
15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen

om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen
anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen, och

16. leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i

artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 för
att tillhandahålla de tjänster som anges i artikel 2.1 a ii i den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

background image

11

SFS

2021:967

4 kap.
4 §
9 Ett företag som hör hemma utanför EES får efter tillstånd av Finans-
inspektionen driva värdepappersrörelse från filial i Sverige. Tillstånd till
filialetablering ska ges om

1. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i

hemlandet och det har tillstånd i hemlandet för att tillhandahålla de tjänster
och driva den verksamhet som ansökan avser,

2. företagets hemland har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka

penningtvätt och finansiering av terrorism,

3. det har inrättats samarbetsarrangemang mellan Finansinspektionen och

den behöriga myndigheten i det land där företaget hör hemma som inbe-
griper bestämmelser som reglerar informationsutbyte i syfte att bevara
marknadens integritet och skydda investerare,

4. filialen fritt förfogar över ett tillräckligt startkapital,
5. det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen

av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 § 5 och 6 och 5 §,

6. företagets hemland har ingått ett avtal med Sverige, som uppfyller

normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och
förmögenhet och säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatte-
ärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal,

7. filialen tillhör ett investerarskydd som har godkänts eller erkänts i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den
3 mars 1997 om system för ersättning till investerare, i den ursprungliga
lydelsen, och

8. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

drivas enligt bestämmelserna i denna lag, förordningen om marknader för
finansiella instrument, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och
andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige.

Tillstånd behövs dock inte om företaget i Sverige bara driver värde-

pappersrörelse i form av handel för egen räkning genom direkt elektroniskt
tillträde till en handelsplats här i landet.

8 kap.
1 §
10 Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara
det som anges i 15–20 och 32 §§ tillämpas på utländska företag som driver
värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 15 § gäller inte för transaktioner som genomförs mellan

deltagarna på en MTF-plattform enligt de regler som gäller för plattformen
eller i förhållandet mellan deltagarna och det värdepappersinstitut som
driver plattformen.

14 a § Kraven i 13 § och 14 § första stycket gäller inte om

1. den tillhandahållna investeringstjänsten avser obligationer utan annat

inbäddat derivat än en make-whole-klausul, eller

2. de finansiella instrumenten marknadsförs eller distribueras uteslutande

till jämbördiga motparter.

9 Senaste lydelse 2017:679.
10 Senaste lydelse 2017:679.

background image

12

SFS

2021:967

9 kap.
3 §
11 Ett värdepappersinstitut ska dela in sina kunder i kategorierna profes-
sionell kund och icke-professionell kund. Ett värdepappersinstitut får be-
handla vissa professionella kunder som jämbördiga motparter. Ett värdepap-
persinstitut ska upprätta interna regler och rutiner för indelning av sina
kunder.

I 4 och 5 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som pro-

fessionella kunder.

I 7 och 8 §§ finns bestämmelser om kunder som får behandlas som jäm-

bördiga motparter.

8 §12 Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappers-
rörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verksamhet medverka till eller
inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa det krav att
tillvarata kundens intressen som anges i 1 § eller någon av 10–12, 14–16,
17 a, 21, 24–27, 30, 31, 33–36 eller 38 §§, för dessa transaktioner och sido-
tjänster som är direkt knutna till transaktionerna.

En motpart som ingår i en sådan grupp som anges i 7 § 1–7 har dock rätt

att begära att de bestämmelser som anges i första stycket ska tillämpas
generellt i avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion.

Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som

är en sådan enhet som avses i 7 § 8, ska enheten uttryckligen ha godtagit att
bli behandlad som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges generellt
eller avse en enskild transaktion.

I fråga om motparter som inte ingår i någon av de grupper som anges i

7 § 1–7 och som hör hemma i ett annat land inom EES gäller första stycket
bara om motparten i den staten erkänns som jämbördig motpart i enlighet
med artikel 30.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument.
I sådana fall tillämpas tredje stycket på motsvarande sätt.

12 a § Kraven i 11 och 12 §§ gäller inte om

1. den tillhandahållna investeringstjänsten avser obligationer utan annat

inbäddat derivat än en make-whole-klausul, eller

2. de finansiella instrumenten marknadsförs eller distribueras uteslutande

till jämbördiga motparter.

15 §13 Ett värdepappersinstitut ska förse kunder med information om

1. institutet och dess tjänster,
2. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier, inbegripet

vägledning om och varningar för de risker som är förknippade med inves-
teringar i instrumenten eller placeringsstrategierna samt om instrumentet
i fråga, med beaktande av den målgrupp som har fastställts för instrumentet,
är avsett för professionella eller icke-professionella kunder,

3. utförandeplatser, och
4. alla kostnader och avgifter förknippade med investeringstjänster och

sidotjänster, inbegripet kostnaderna för rådgivning och kostnaderna för de
finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs till kunden
samt hur kunden får betala kostnader och avgifter, inbegripet eventuella
betalningar till institutet från en tredjepart.

11 Senaste lydelse 2017:679.
12 Senaste lydelse 2017:679.
13 Senaste lydelse 2017:679.

background image

13

SFS

2021:967

Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och av-

gifter för investeringstjänsten och det finansiella instrumentet, som inte
beror på underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan
förstå den totala kostnaden liksom den kumulativa effekten på inves-
teringens avkastning. Om kunden begär det, ska en uppdelning per post ges.
Informationen ska, i förekommande fall, ges till kunden regelbundet,
åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.

Om kunden är en professionell kund gäller första stycket 4 bara vid

tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

17 a § Om ett avtal om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås
med hjälp av ett medel för distanskommunikation som innebär att
information om kostnader och avgifter inte kan lämnas i förväg på det sätt
som anges i 14 § första stycket, får värdepappersinstitutet i stället lämna
informationen snarast efter det att transaktionen har genomförts, om

1. kunden har gett sitt samtycke till att få informationen utan onödigt

dröjsmål efter det att transaktionen har genomförts, och

2. institutet har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen

så att kunden först kan få informationen.

Värdepappersinstitutet ska också erbjuda kunden att få information om

kostnader och avgifter per telefon innan transaktionen genomförs.

19 a § All information som ett värdepappersinstitut ska lämna till kunder
enligt detta kapitel ska tillhandahållas i elektroniskt format. Om en icke-
professionell kund begär det, ska värdepappersinstitutet tillhandahålla
informationen kostnadsfritt även på papper.

Värdepappersinstitutet ska upplysa kunderna om övergången till

information i elektroniskt format och om möjligheten att få information på
papper. Icke-professionella kunder som tidigare tagit emot information på
papper ska få dessa upplysningar minst åtta veckor före övergången till
elektroniskt format.

23 a § Ett värdepappersinstitut ska, när det tillhandahåller investerings-
rådgivning eller portföljförvaltning som innefattar byte av finansiella
instrument, hämta in nödvändiga uppgifter om kundens investeringar och
analysera kostnaderna och nyttan av bytet.

När värdepappersinstitutet tillhandahåller investeringsrådgivning ska det

informera kunden om huruvida nyttan med bytet är större än kostnaderna.

Första och andra styckena gäller inte tjänster som värdepappersinstitutet

tillhandahåller en professionell kund, om inte kunden begär det. Institutet
ska dokumentera en sådan begäran.

27 §14 Ett värdepappersinstitut ska på ett varaktigt medium lämna en
tillfredsställande rapportering till en kund om de tjänster som institutet har
utfört för kunden. Rapporteringen ska i förekommande fall lämnas regel-
bundet och även innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och
tjänster som har utförts för kundens räkning.

Första stycket gäller inte tjänster som värdepappersinstitutet tillhanda-

håller en professionell kund, om inte kunden begär det. Institutet ska doku-
mentera en sådan begäran.

14 Senaste lydelse 2017:679.

background image

14

SFS

2021:967

33 §15 Ett värdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer för hur
institutet ska uppnå bästa möjliga resultat enligt 31 och 32 §§ när en kunds
order utförs.

I riktlinjerna ska det för varje klass av finansiella instrument finnas upp-

gifter om de olika platser där värdepappersinstitutet utför sina kundorder och
de faktorer som påverkar valet av utförandeplats. Riktlinjerna ska omfatta
de utförandeplatser som gör det möjligt för institutet att stadigvarande uppnå
bästa möjliga resultat när en kundorder utförs.

Ett värdepappersinstitut ska övervaka och regelbundet utvärdera och

uppdatera sina system och riktlinjer för utförande av order och lämna
information om varje väsentlig förändring av dessa till de kunder med vilka
institutet har en fortlöpande relation. I utvärderingen ska institutet beakta
den information som har offentliggjorts enligt 37 §.

10 kap.
2 §
16 En leverantör av datarapporteringstjänster som Finansinspektionen
har tillsyn över ska ha ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda
som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser
som gäller för verksamheten.

11 kap.
1 a §
17 För ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform gäller
13 kap. 1 a–1 j och 6 a §§. Det som anges där om börs och reglerad marknad
ska då avse värdepappersinstitut respektive handelsplattform.

För ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform gäller utöver

det som anges i 13 kap. 1 b § att endast ett institut som inte har nära för-
bindelser med den som driver plattformen får driva verksamhet som mark-
nadsgarant på plattformen.

15 a kap.
1 §
18 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter som fastställer kvantitativa tröskelvärden
(positionslimiter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person
får inneha i jordbruksråvaruderivat och kritiska eller signifikanta råvaru-
derivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt
motsvarar dessa. Råvaruderivat ska betraktas som kritiska eller signifikanta
om storleken på öppna positioner, räknat som summan av alla netto-
positioner som innehas av slutliga positionshavare, är åtminstone 300 000
poster i genomsnitt under en period av ett år. En positionslimit ska fastställas
för varje jordbruksråvaruderivat och kritiskt eller signifikant råvaruderivat
som handlas på en handelsplats i Sverige.

Positionslimiterna ska vara transparenta och icke-diskriminerande samt

syfta till att förhindra marknadsmissbruk och främja ordnad prissättning och
avveckling.

Positionslimiterna ska fastställas enligt de beräkningsmetoder som fast-

ställs i tekniska standarder beslutade av Europeiska kommissionen enligt
artikel 57.12 i direktivet om marknader för finansiella instrument och avse

15 Senaste lydelse 2017:679.
16 Senaste lydelse 2020:1157.
17 Senaste lydelse 2017:679.
18 Senaste lydelse 2017:679.

background image

15

SFS

2021:967

alla positioner som innehas av en fysisk eller juridisk person eller på en
juridisk persons vägnar på aggregerad gruppnivå.

4 §19 Bestämmelserna i 1 § gäller inte för råvaruderivat för vilka en
behörig myndighet i ett annat land inom EES har fastställt en sådan gemen-
sam positionslimit som avses i artikel 57.6 i direktivet om marknader för
finansiella instrument.

När jordbruksråvaruderivat som avser samma underliggande tillgång och

har samma egenskaper handlas i betydande volymer både på en handelsplats
i Sverige och på en eller flera handelsplatser i andra länder inom EES, ska
en gemensam positionslimit fastställas enligt 1 §, om den största handels-
volymen sker på en handelsplats här i landet. En gemensam positionslimit
ska också fastställas när kritiska eller signifikanta råvaruderivat som avser
samma underliggande tillgång och har samma egenskaper handlas både på
en handelsplats i Sverige och på en eller flera handelsplatser i andra länder
inom EES, om den största handelsvolymen sker på en handelsplats här i
landet.

Innan en gemensam positionslimit fastställs ska samråd ske med de

behöriga myndigheterna för den eller de handelsplatserna som avses i andra
stycket.

5 §20 En fysisk eller juridisk person som innehar råvaruderivat som hand-
las på en handelsplats eller OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa,
ska följa de positionslimiter som har fastställts enligt 1–4 §§ och de gemen-
samma positionslimiter som en behörig myndighet i ett annat land inom EES
har fastställt.

Positionslimiter ska inte tillämpas på råvaruderivat som är överlåtbara

värdepapper.

6 §21 Finansinspektionen får efter ansökan medge att en positionslimit inte
ska tillämpas på

1. positioner som innehas av en icke-finansiell enhet eller för en sådan

enhets räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar riskerna i
enhetens affärsverksamhet,

2. positioner som innehas av en finansiell enhet eller för en sådan enhets

räkning, om den agerar för en icke-finansiell enhets räkning, när enheterna
ingår i en huvudsakligen kommersiell koncern och positionerna på ett objek-
tivt mätbart sätt minskar riskerna i den icke-finansiella enhetens affärs-
verksamhet, och

3. positioner som innehas av en finansiell eller icke-finansiell motpart och

som på ett objektivt mätbart sätt är ett resultat av transaktioner som ingåtts
för att fullgöra skyldigheter att tillhandahålla likviditet på en handelsplats,
enligt krav som ställs av tillsynsmyndigheterna med stöd av unionsrätten
eller nationell rätt, eller av handelsplatserna.

7 §22 Ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en handelsplats på
vilken råvaruderivat handlas ska tillämpa kontroller för positionshantering
som ger institutet eller börsen befogenhet att

1. övervaka öppna positioner i råvaruderivat som handlas på handels-

platsen,

19 Senaste lydelse 2017:679.
20 Senaste lydelse 2017:679.
21 Senaste lydelse 2017:679.
22 Senaste lydelse 2017:679.

background image

16

SFS

2021:967

2. få tillgång till information och dokumentation avseende storleken på

och syftet med en position i råvaruderivat eller en exponering som innehas
samt information om verklig eller indirekt ägare till positionen,

3. få tillgång till information och dokumentation om överenskommelser,

tillgångar och skulder på marknaden för råvaruderivatpositionens under-
liggande tillgång,

4. kräva att den som innehar en position i råvaruderivat tillfälligt eller

permanent avslutar eller minskar positionen, och

5. kräva, för att mildra effekterna av en stor eller dominerande position i

råvaruderivat, att den som innehar positionen tillfälligt tillhandahåller
likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i överenskommen
omfattning.

Informationen enligt första stycket 2 och 3 ska, när det är lämpligt, även

innehålla uppgifter om positioner i råvaruderivat på andra handelsplatser
och ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt, om dessa positioner

– avser samma underliggande råvara och har samma egenskaper som

råvaruderivat som handlas på den handelsplats som avses i första stycket,
och

– innehas genom deltagare på den handelsplatsen.
Kontroller för positionshantering ska vara transparenta och icke-disk-

riminerande.

Undantag från redovisning och rapportering av positioner
15 §
Bestämmelserna i 11–14 §§ ska inte tillämpas på råvaruderivat som
är överlåtbara värdepapper.

25 kap.
1 a §
23 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett svenskt
värdepappersinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller
ersättare för någon av dem, om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina
skyldigheter enligt

1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 §,
2. 6 kap. 1, 4 eller 6 §,
3. någon av 8 kap. 8 e, 9–32 eller 34 §§ eller föreskrifter som meddelats

med stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3–12,

4. någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9–12, 14–17 a, 19 a–41 eller

43 §§ eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestämmel-
serna i 9 kap. 50 § 1, 3–9 eller 11,

5. någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b–4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

6. någon av 13 kap. 1 a–1 j eller 6 a §§,
7. någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10–14 §§,
8. 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

9. 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

23 Senaste lydelse 2020:1157.

background image

17

SFS

2021:967

1 e §24 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en börs
styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om börsen

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i företaget eller kvarstå i
företaget trots att kraven i 12 kap. 2 § 4 eller 5 eller någon av 6 b–6 d §§ inte
är uppfyllda,

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) 8 kap. 21 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 12,
b) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b–4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

c) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av

någon av bestämmelserna i 12 kap. 11 § 2–4,

d) någon av 13 kap. 1–2 eller 6–7 a §§ eller 12 § femte stycket eller

föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 17 § 1,

e) 14 kap. 1, 2 eller 3 §,
f) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 §,
g) någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10–12 §§,
h) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 §, eller

i) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § andra stycket, 3 §
första stycket eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt 23 kap.
4 §,

4. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där, eller

5. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i företaget samt storleken på innehaven.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i företaget, ska första stycket 4 och 5 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

12 §25 Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige,
att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller
föreskrifter som hänför sig till någon av dem:

– 8 kap. 15–20 och 32 §§,
– 9 kap. 1, 10–12, 14–30 och 31–39 §§, och
– lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Ett föreläggande ska också utfärdas om företaget åsidosätter sina skyldig-

heter enligt någon av artiklarna 14–26 i förordningen om marknader för
finansiella instrument.

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta

den behöriga myndigheten i företagets hemland.

24 Senaste lydelse 2020:1157.
25 Senaste lydelse 2019:289.

background image

18

SFS

2021:967

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföre-

taget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

15 a §26 Finansinspektionen ska ingripa mot den eller de personer som har
ansvaret för ledningen av en filial till ett sådant företag som anges i 15 §, om
företaget

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en person som har ansvaret för ledningen av filialen att åta

sig ett sådant uppdrag i filialen eller att kvarstå i detta trots att kraven i 4 kap.
4 § 5 eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är
uppfyllda, eller

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) någon av 8 kap. 9–20, 21–32 eller 34 §§ eller föreskrifter som med-

delats med stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3–12,

b) någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9–12, 14–17 a, 19 a–30, 31–41

eller 43 §§ eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestäm-
melserna i 9 kap. 50 § 1, 3–9 eller 11,

c) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b–4 eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

d) någon av 13 kap. 1 a–1 j eller 6 a §§,
e) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

f) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 4 kap. 4 a § och

i övrigt den 28 februari 2022.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandena.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

26 Senaste lydelse 2019:289.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.