SFS 2021:968 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:968 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 8 kap. 1 §, 9 kap. 33 §, 11 kap. 1 a § och 25 kap. 1 a, 1 e, 12 och

15 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 33 § och 13 kap. 9 §, och

närmast före 8 kap. 33 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.
1 §
2 Av bestämmelserna om värdepappersinstitut i detta kapitel ska bara
det som anges i 15�20, 32 och 33 §§ tillämpas på utländska företag som
driver värdepappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

Det som anges i 15 § gäller inte för transaktioner som genomförs mellan

deltagarna på en MTF-plattform enligt de regler som gäller för plattformen
eller i förhållandet mellan deltagarna och det värdepappersinstitut som driver
plattformen.

Information om kvalitet på utförande av transaktioner
33 §
3 Ett värdepappersinstitut som är systematisk internhandlare, mark-
nadsgarant eller annan tillhandahållare av likviditet ska offentliggöra infor-
mation om kvaliteten på sitt utförande av transaktioner.

Informationen ska offentliggöras minst en gång per år och tillhandahållas

avgiftsfritt.

9 kap.
33 §
4 Ett värdepappersinstitut ska ha system och riktlinjer för hur institutet
ska uppnå bästa möjliga resultat enligt 31 och 32 §§ när en kunds order
utförs.

I riktlinjerna ska det för varje klass av finansiella instrument finnas upp-

gifter om de olika platser där värdepappersinstitutet utför sina kundorder och
de faktorer som påverkar valet av utförandeplats. Riktlinjerna ska omfatta
de utförandeplatser som gör det möjligt för institutet att stadigvarande uppnå
bästa möjliga resultat när en kundorder utförs.

1 Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.
2 Senaste lydelse 2021:967.
3 Tidigare 8 kap. 33 § upphävd genom 2021:967.
4 Senaste lydelse 2021:967.

SFS

2021:968

Publicerad
den

3 november 2021

background image

2

SFS

2021:968

Ett värdepappersinstitut ska övervaka och regelbundet utvärdera och

uppdatera sina system och riktlinjer för utförande av order och lämna
information om varje väsentlig förändring av dessa till de kunder med vilka
institutet har en fortlöpande relation. I utvärderingen ska institutet beakta
den information som har offentliggjorts enligt 37 §, 8 kap. 33 § och 13 kap.
9 §.

11 kap.
1 a §
5 För ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform gäller
13 kap. 1 a�1 j, 6 a och 9 §§. Det som anges där om börs och reglerad
marknad ska då avse värdepappersinstitut respektive handelsplattform.

För ett värdepappersinstitut som driver en OTF-plattform gäller utöver

det som anges i 13 kap. 1 b § att endast ett institut som inte har nära för-
bindelser med den som driver plattformen får driva verksamhet som mark-
nadsgarant på plattformen.

13 kap.
9 §
6 En börs ska offentliggöra information om kvaliteten på utförande av
transaktioner på en reglerad marknad som börsen driver.

Informationen ska offentliggöras minst en gång per år och tillhandahållas

avgiftsfritt.

25 kap.
1 a §
7 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett svenskt
värdepappersinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller
ersättare för någon av dem, om värdepappersinstitutet har åsidosatt sina
skyldigheter enligt

1. 5 kap. 1, 3, 6 eller 7 §,
2. 6 kap. 1, 4 eller 6 §,
3. någon av 8 kap. 8 e eller 9�34 §§ eller föreskrifter som meddelats med

stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3�12,

4. någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9�12, 14�17 a, 19 a�41 eller

43 §§ eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestämmel-
serna i 9 kap. 50 § 1, 3�9 eller 11,

5. någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

6. någon av 13 kap. 1 a�1 j, 6 a eller 9 §§,
7. någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�14 §§,
8. 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

9. 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

5 Senaste lydelse 2021:967.
6 Tidigare 13 kap. 9 § upphävd genom 2021:967.
7 Senaste lydelse 2021:967.

background image

3

SFS

2021:968

1 e §8 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en börs
styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om börsen

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i företaget eller kvarstå i
företaget trots att kraven i 12 kap. 2 § 4 eller 5 eller någon av 6 b�6 d §§ inte
är uppfyllda,

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) 8 kap. 21 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 12,
b) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 a eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

c) 12 kap. 6 e, 7 eller 10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av

någon av bestämmelserna i 12 kap. 11 § 2�4,

d) någon av 13 kap. 1�2, 6�7 a eller 9 §§ eller 12 § femte stycket eller

föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 17 § 1,

e) 14 kap. 1, 2 eller 3 §,
f) 15 kap. 1, 2, 5, 9 eller 10 §,
g) någon av 15 a kap. 7, 8 eller 10�12 §§,
h) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 eller 3 §, eller

i) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § andra stycket, 3 §
första stycket eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt 23 kap.
4 §,

4. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där, eller

5. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i företaget samt storleken på innehaven.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i företaget, ska första stycket 4 och 5 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

12 §9 Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag
som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige,
att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller
föreskrifter som hänför sig till någon av dem:

� 8 kap. 15�20, 32 och 33 §§,
� 9 kap. 1, 10�12, 14�30 och 31�39 §§,
� 13 kap. 9 §, och
� lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Ett föreläggande ska också utfärdas om företaget åsidosätter sina skyldig-

heter enligt någon av artiklarna 14�26 i förordningen om marknader för
finansiella instrument.

8 Senaste lydelse 2021:967.
9 Senaste lydelse 2021:967.

background image

4

SFS

2021:968

Om företaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta

den behöriga myndigheten i företagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda värdepappersföre-

taget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland.
Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten ska omedelbart informeras när ett förbud meddelas.

15 a §10 Finansinspektionen ska ingripa mot den eller de personer som har
ansvaret för ledningen av en filial till ett sådant företag som anges i 15 §, om
företaget

1. har fått sitt tillstånd genom att lämna falska uppgifter eller på annat

otillbörligt sätt,

2. har tillåtit en person som har ansvaret för ledningen av filialen att åta

sig ett sådant uppdrag i filialen eller att kvarstå i detta trots att kraven i 4 kap.
4 § 5 eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är
uppfyllda, eller

3. har åsidosatt sina skyldigheter enligt
a) någon av 8 kap. 9�20 eller 21�34 §§ eller föreskrifter som meddelats

med stöd av någon av bestämmelserna i 8 kap. 35 § 3�12,

b) någon av 9 kap. 1 §, 8 § tredje stycket, 9�12, 14�17 a, 19 a�30, 31�41

eller 43 §§ eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av bestäm-
melserna i 9 kap. 50 § 1, 3�9 eller 11,

c) någon av 11 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 1 b�4 eller 12 §§ eller driver

en tillväxtmarknad för små och medelstora företag trots att kraven i 13 § inte
är uppfyllda,

d) någon av 13 kap. 1 a�1 j, 6 a eller 9 §§,
e) 22 kap. 2 § andra stycket, 5 eller 6 § eller inte har följt ett beslut som

meddelats av Finansinspektionen enligt 22 kap. 1 §, 2 § första stycket eller
3 §, eller

f) 23 kap. 2 § första stycket eller föreskrifter som meddelats med stöd av

23 kap. 15 § 1, eller inte har följt en begäran, ett föreläggande eller ett beslut
som meddelats av Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § tredje stycket, 3 §
första stycket, 3 a eller 3 b § eller har motsatt sig en undersökning enligt
23 kap. 4 §.

1. Denna lag träder i kraft den 28 februari 2023.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2021:967.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.