SFS 2021:1218 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2021:1218 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2021-1218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 a § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 a §
2 Bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för
den som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning
enligt denna lag finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den

27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas
inom den finansiella tjänstesektorn, och

2. artiklarna 5�7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta
hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 Senaste lydelse 2021:106.

SFS

2021:1218

Publicerad
den

14 december 2021

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.