SFS 2022:192 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2022-192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 17 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 § och 8 kap. 1 c §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en dator-

algoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat
eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av
kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2021/338,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40

i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES

etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotter-
företag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holding-

företag som är etablerat i något annat land inom EES,

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa

ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring
avseende ett befintligt finansiellt instrument,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handels-
platsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i
tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare

på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handels-
kod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett
finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

1 Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:192

Publicerad
den

18 mars 2022

background image

2

SFS

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappers-

företag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

elektroniskt format: ett annat varaktigt medium än papper,
filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värde-

pappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförord-
ningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller
utländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en
betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och
säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och
3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser

(spreadar),

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren

genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid förtida inlösen av
obligationen, är skyldig att till innehavaren betala ett belopp motsvarande
summan av

2022:192

background image

3

SFS

1. nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till

förfallodagen, och

2. kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in,
matchad principalhandel: en transaktion
1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt

att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för
marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och
3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon

vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för
transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-

institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till
ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och sälj-

intressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för

att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värde-
pappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moder-
holdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag
inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde

som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre före-
gående kalenderåren,

startkapital:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18
i värdepappersbolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsför-

ordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen
enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas
utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla

tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,
strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i

förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk

handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom

samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2022:192

background image

4

SFS

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller

utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller
enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulle-

ringar,

varaktigt medium: ett medel som
1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och
under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med
informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och
återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i

syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

3 kap.


6 §3 Ett värdepappersbolag ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för
beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om
a) bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt

2 kap. 2 § första stycket 8, eller

b) bolaget är ett sådant som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. minst 750 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap.

1 § 3 eller 6,

3. minst 150 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
4. minst 75 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i

2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller 7 och inte kommer att inneha kunders medel eller
värdepapper.

Startkapitalet ska för värdepappersbolag som avses i första stycket 1 vara

sammansatt enligt artikel 72 i tillsynsförordningen. För övriga värde-
pappersbolag ska startkapitalet vara sammansatt enligt artikel 9 i värde-
pappersbolagsförordningen.

8 kap.


1 c §4 De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag ska tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag. Det som i lagen
om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse värde-
pappersbolag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess

verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem, ska även 15 kap.
1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas.
De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska även tillämpa
15 kap. 1 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.


3 Senaste lydelse 2021:480.
4 Senaste lydelse 2021:480.

2022:192

background image

5

SFS

Bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c och g lagen om särskild

tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsför-
ordningen i stället för värdepappersbolagsförordningen. Det som i tillsyns-
förordningen sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.


På regeringens vägnar

MAX ELGER

Rebecca Appelgren

(Finansdepartementet)

2022:192

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.