SFS 2005:834 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

050834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att 5 kap. 5–5 b §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 5 § skall utgå,
dels att 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § och 10 kap. 1 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 1 b §, av följande

lydelse.

4 kap.

1 §

3 Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella in-

strument ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instrument får
dock inte inledas förrän börsen har lämnat sitt godkännande till detta.

Om skyldighet finns enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finan-

siella instrument att upprätta ett prospekt, får notering av och handel med ett
visst finansiellt instrument inte inledas förrän

1. prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller in-

spektionen har fått ett intyg som avses i 2 kap. 36 § samma lag, och

2. prospektet har offentliggjorts av utgivaren.
Fondpapper får godkännas för notering och handel genom att börsen, efter

prövning enligt 5 kap. 1 §, beslutar om inregistrering av fondpapperen. För
fondpapper som inte är föremål för inregistrering får sådant godkännande
lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

Optioner och terminer får godkännas för notering och handel bara om
1. det förekommer en betydande handel med tillförlitlig kurssättning i den

eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på, eller

2. det av ett prospekt enligt 2 kap. lagen om handel med finansiella instru-

ment framgår att handel enligt 1 avses ske inom sex månader från offentlig-
görandet av prospektet.

1 Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om
de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s.
64, Celex 32003L0071).

3 Senaste lydelse 1998:261.

SFS 2005:834

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:834

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att optioner och

terminer godkänns för notering och handel även i andra fall än som anges i
fjärde stycket. En förutsättning för sådant medgivande är att det finns en till-
förlitlig prissättning på den eller de tillgångar som optionen eller terminen
grundas på eller, om optionen eller terminen grundas på ett eller flera index,
att dessa är tillförlitliga.

5 kap.

1 §

4 Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den

som har gett ut fondpapperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhålland-

ena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger
förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

7 kap.

2 §

5 Bestämmelserna för börs i 2, 4 och 6 kap. skall, med i andra stycket

angivna undantag, tillämpas även i fråga om auktoriserad marknadsplats.

För auktoriserad marknadsplats gäller inte bestämmelserna i 2 kap. 1 §

om sundhetskrav, i 2 kap. 6 § om styrelses storlek och verkställande direk-
tör, i 4 kap. 1 § tredje stycket såvitt avser inregistrering av fondpapper, i
4 kap. 3 § om kursnotering och information, i 4 kap. 4 § om rapportering av
avslut och i 4 kap. 8–11 §§ om disciplinnämnd.

10 kap.

1 § En börs eller en auktoriserad marknadsplats skall besluta att handeln
med ett finansiellt instrument skall avbrytas (handelsstopp) om

1. investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instru-

mentet på lika villkor,

2. investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om

utgivaren,

3. utgivarens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas in-

tressen, eller

4. det annars finns särskilda skäl.
Ett beslut om handelsstopp får inte gälla längre tid än som är nödvändigt.

11 kap.

1 b § Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett företag
med auktorisation enligt denna lag, när inspektionen anser det nödvändigt.

4 Senaste lydelse 1992:1712. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1998:261.

background image

3

SFS 2005:834

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.