SFS 2022:676 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2022-676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 19 kap. 4 §
och 24 kap. 3 och 7 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha
följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Vid bedömningen enligt 1 § första stycket 4 av om en innehavare är
lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beak-
tas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets verksam-

het drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra för-
fattningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett finan-

siellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid
bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-
persbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

12 kap.
3 §
3 Vid bedömningen enligt 2 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att börsens verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2019:1250.
3 Senaste lydelse 2019:1250.

SFS

2022:676

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:676

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

19 kap.
4 §
4 Vid bedömningen enligt 3 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att clearingorganisationens verk-

samhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra
författningar som reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

24 kap.
3 §
5 Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms
lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappers-
bolag, en börs eller en clearingorganisation och det kan antas att det till-
tänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sanno-
lika påverkan på verksamheten i värdepappersbolaget, börsen eller clearing-
organisationen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och

kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för värde-

pappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen eller vara verkställande
direktör i detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig
insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag, en
börs eller en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan
uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfaren-
heter för att leda företaget,

2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att

värdepappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens rörelse drivs på
ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar
företagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är ett

finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det
vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap.
5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

4 Senaste lydelse 2019:1250.
5 Senaste lydelse 2017:650.

background image

3

SFS

2022:676

pappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat.

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda till nära förbin-

delser mellan bolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 §6 Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav
av aktier eller andelar vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar
än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att värde-

pappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs på
ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning
inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt
3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har

ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen
besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andel-
arna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2017:650.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.