SFS 2022:743 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2022-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 1 kap. 1 a och 4 b §§ och 25 kap. 10 a, 10 c och 10 d §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 kap. 1 i §, av följande lydelse.

1 kap.
1 a §
2 För clearingverksamhet som består i att fortlöpande träda in som
motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument gäller endast
följande bestämmelser i denna lag:

– 1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, med-

delandeförbud och ansvar,

– 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11,

12 och 14 §§ om tillsyn,

– 25 kap. 1 och 1 i §§, 2 § andra stycket, 6, 8–11, 17, 25–28 och 29 §§ om

ingripanden, och

– 26 kap. 1 § om överklagande.
Även 25 kap. 2 § första stycket och 2 a § ska tillämpas om ett företag som

driver sådan verksamhet som avses i första stycket eller en person som avses
i 25 kap. 1 i § har åsidosatt sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för
återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av
förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014,
(EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132 (förordningen
om återhämtning och resolution av centrala motparter).

Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i första

stycket finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-
register och lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014

1 Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22: 321.
2 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2022:743

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:743

om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värde-
papperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och
förordning (EU) nr 236/2012 (förordningen om värdepapperscentraler).

4 b §3 I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörig-
het att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

central motpart: detsamma som i artikel 2.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 648/2012,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform

(MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
huvudsakligen kommersiell koncern: en koncern vars huvudsakliga verk-

samhet inte är

1. tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses

i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, eller

2. verksamhet som marknadsgarant för råvaruderivat,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

leverantör av datarapporteringstjänster: detsamma som i artikel 2.1.36a

i förordningen om marknader för finansiella instrument,

litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag

som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt
artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på

finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fast-
ställts av denne,

3 Senaste lydelse 2021:967.

background image

3

SFS

2022:743

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett

annat land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp-
och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, ut-
släppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett
kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild

funktion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater

inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finan-
siellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansierings-
problem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform
utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som

är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13–15 §§ eller hos en behörig myndighet
i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag
eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i arti-

kel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler,

värdepappersinriktat holdingföretag: ett värdepappersinriktat holding-

företag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförord-
ningen, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut

som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett
utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

background image

4

SFS

2022:743

25 kap.
1 i §
Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en central mot-
parts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av
dem, om den centrala motparten har åsidosatt sina skyldigheter enligt för-
ordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter genom att
inte

1. utarbeta, upprätthålla och uppdatera en återhämtningsplan (artikel 9),
2. tillhandahålla nödvändiga uppgifter för att utarbeta resolutionsplan

(artikel 13), eller

3. underrätta Finansinspektionen om att den centrala motparten fallerar

eller sannolikt kommer att fallera (artikel 70.1).

Ingripande får ske genom en eller båda av följande sanktioner:
1. att den fysiska personen under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i en central motpart,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. sanktionsavgift.
Ett ingripande enligt första stycket får ske bara om den centrala mot-

partens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

10 a §4 Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser
enligt någon av 1 a, 1 b, 1 d–1 f, 1 i, 15 a eller 15 b §§ tas upp av Finans-
inspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 1 c § andra stycket, 1 d §
fjärde stycket eller 1 i § andra stycket som är bestämt till tid eller belopp
eller enligt 1 g § andra stycket eller 15 c § andra stycket som är bestämt till
belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande

som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i
föreläggandet är utan verkan.

10 c §5 Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid,
får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En
sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva
ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot värde-
pappersinstitutet, börsen eller den centrala motparten för samma över-
trädelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 d §6 En sanktion för en överträdelse enligt någon av 1 a, 1 b, 1 d–1 f,
1 i, 15 a eller 15 b §§ får beslutas bara om sanktionsföreläggande har del-
getts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då över-
trädelsen ägde rum.

1. Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraft-

trädandet.

4 Senaste lydelse 2017:679.
5 Senaste lydelse 2017:679.
6 Senaste lydelse 2017:679.

background image

5

SFS

2022:743

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.