SFS 2001:926 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

010926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Ett värdepappersbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamöter.

Bolaget skall ha en verkställande direktör.

I ett värdepappersbolag skall revisorerna vara auktoriserade eller god-

kända revisorer. Minst en av de av stämman utsedda revisorerna skall vara
auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Till
revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om vem
som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet
finns i 17 § revisorslagen (2001:883).

För varje värdepappersbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47.

2

Senaste lydelse 1998:763.

SFS 2001:926

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.