SFS 2005:914 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

050914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 3 § och 11 kap.

7 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

4 §

2 I denna lag betyder

1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksam-

het som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella in-
strument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid

börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden han-
del med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i
a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande

deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk
eller utländsk valuta, eller

b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för för-

pliktelsernas fullgörande, eller

c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom

överförande av likvid eller instrument,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva

clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som får delta i clearingverksamheten hos en clea-

ringorganisation,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja till-

gångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut
på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris

skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mel-

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 1998:261.

SFS 2005:914

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:914

lan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex
eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
11. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller om innehavet annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget,

12. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

2 kap.

3 § Ansökan om auktorisation får göras innan bolaget eller föreningen har
registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex må-
nader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktie-
bolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet. Om en
sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening inom sex måna-
der från det att beslut om att bilda föreningen fattats, räknas den i 2 kap. 3 §
första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivna tiden
från auktorisationsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

11 kap.

7 §

3 Auktorisation eller tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett före-

tag skall återkallas av Finansinspektionen om

1. företaget genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som har

meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva
sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,

2. företaget inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen eller till-

ståndet avser,

3. såvitt avser svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första
stycket 4 eller 8 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 1

meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen eller tillståndet.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt

25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen eller tillståndet åter-

kallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i sty-
relsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han
eller hon, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfa-

3 Senaste lydelse 2001:969.

background image

3

SFS 2005:914

rande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställ-
företrädare.

Vid återkallelse av ett tillstånd att driva clearingverksamhet får inspektio-

nen besluta om hur rörelsen skall avvecklas.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva clearingverksamhet får för-

enas med förbud att fortsätta verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.