SFS 2022:1757 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2022-1757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande
lydelse.

2 kap.
4 a §
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den
20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)
finns bestämmelser om att ett värdepappersbolag som har tillstånd enligt
1 § 4 får utveckla och distribuera PEPP-produkter.

I förordningen finns det även bestämmelser om att ett värdepappersbolag

som har tillstånd enligt 1 § 5 får distribuera PEPP-produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.

SFS

2022:1757

Publicerad
den

15 december 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.