SFS 2000:1087 Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2000:1087 Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
001087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Definitioner

1 §

I denna lag förstås med

1.

finansiellt instrument

: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

2.

fondpapper

: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappers-
fond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktie-
brev i ett utländskt bolag (depåbevis),

3.

värdepappersinstitut

: vad som anges i 1 kap. 2 § 4 lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

4.

börs och auktoriserad marknadsplats

: vad som anges i 1 kap. 4 § 1 och

3 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

5.

aktiemarknadsbolag

: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är no-

terade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,

6.

moder- och dotterföretag

: vad som anges i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebo-

lagslagen (1975:1385) om moderbolag och dotterföretag, varvid vad som
sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än ak-
tiebolag. Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en
annan svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna
för samtliga aktier eller andelar, är dock vid tillämpningen av denna lag de
förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den
sistnämnda juridiska personen att jämställa med dotterföretag.

2 §

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på aktierelaterade

finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, kon-
vertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Utfärdande av köpoption
skall likställas med avyttring av de aktier optionen avser medan utfärdande
av säljoption skall likställas med förvärv av aktierna.

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1087

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1087

Om finansiella instrument ägs av två eller flera med samäganderätt, skall

en delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av
instrumenten som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

Anmälningsskyldighet

Insynsställning

3 §

Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsställning i

ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller

dess moderföretag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte

kommanditdelägare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat upp-

drag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befatt-
ningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentlig-
gjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på ak-
tierna i bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1�3 eller annan ledande

befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång
till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka
kursen på aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktie-

kapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i
denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är
aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket.

Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderföretag pröva frågan om en befattningshavare eller uppdragstagare har
en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som avses i
första stycket 5 eller 6.

Anmälningsskyldighet för personer med insynsställning

4 §

Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftligen

anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finansinspek-
tionen. Sådan anmälan skall också göras av ett aktiemarknadsbolag som
innehar egna aktier, dock inte då det är fråga om innehav av egna aktier med
stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Anmälningsskyldighet gäller dock inte
1. innan den som avses i 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrät-

telse enligt 7 eller 8 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser vär-

depapper som enligt 2 § första stycket likställs med aktier, understiger ett
marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte uppgår

till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 § första

background image

3

SFS 2000:1087

stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande
50 000 kronor,

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties no-

minella belopp sänkts genom att aktien delats upp.

Av 5 § framgår att anmälningsskyldigheten även omfattar vissa närståen-

des aktieinnehav.

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

5 §

Vid tillämpning av 4 § första stycket första meningen skall följande

aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den anmälningsskyldiges egna,
nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar

� ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelarna, eller

� ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av

avkastningen, eller

� röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga

aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsent-

ligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon som av-
ses i 1�3 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekono-
misk andel eller röstandel som avses i 3.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.

6 §

Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall ha

kommit in till Finansinspektionen senast fem dagar efter det att

1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats,
2. insynsställning uppkommit enligt 3 § första stycket 1�4 eller 7 eller den

som omfattas av 3 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse enligt 7
eller 8 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller avyttrat aktier i bolaget eller an-

nan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i 5 §,

innehar, förvärvat eller avyttrat aktier i bolaget eller att annan ändring skett i
den närståendes aktieinnehav.

Aktiemarknadsbolagens skyldigheter

7 §

Ett aktiemarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen vilka per-

soner som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag enligt 3 § för-
sta stycket 1�3, 5 och 6 och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton
dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Aktiemark-
nadsbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställ-
ning enligt 3 § första stycket 5 eller 6 om anmälan.

background image

4

SFS 2000:1087

8 §

Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall anmäla till Finansinspek-

tionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt 3 §
första stycket 1�5 och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar
från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Moderföretaget
skall samtidigt skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 §
första stycket 5 om anmälan.

Insynsregister

9 §

Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (

insynsregister

)

över anmälningar som gjorts enligt 4, 7 och 8 §§ eller, i fall som avses i 4 §
fjärde stycket, över däremot svarande uppgifter som lämnats från annat re-
gister.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio år efter det att de av-
förts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finansin-

spektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för den behandling av personuppgifter som sker i registret. Inspektionen
skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

10 §

Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § får efter tillstånd av Finansin-

spektionen föras över till insynsregistret genom automatisk databehandling.
Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt 3 kap. 7 § la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Anmälningsskyldighet inom myndigheter och kommuner

11 §

Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande infor-

mation inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten
skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende
ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra
funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställ-
ning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga

om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdrags-
tagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna

paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella
instrument och ändringar i innehavet.

Anmälningsskyldighet för vissa anställda och uppdragstagare

12 §

Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut,

en börs eller en auktoriserad marknadsplats och som normalt kan antas ha
tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan
påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen
anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.

background image

5

SFS 2000:1087

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument

likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

13 §

Värdepappersinstitut, börs och auktoriserad marknadsplats skall föra

förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument
som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut, en börs eller en auktoriserad marknadsplats

underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Fi-
nansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.

14 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 §
och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

Förbud mot korttidshandel

15 §

Om den som enligt 3 § första stycket 1�3 har insynsställning i ett ak-

tiemarknadsbolag förvärvar aktier i bolaget, får aktier av samma slag upp till
motsvarande antal inte avyttras mot vederlag tidigare än tre månader efter
förvärvet.

Detsamma gäller för
1. fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i aktiemarknadsbo-

laget och vilkas aktier enligt 5 § skall likställas med aktier som innehas av
personer som avses i första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier.
Vad som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv av egna ak-

tier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller
när en tidigare avyttring föreskrivs i lag.

16 §

Utan hinder av 15 § får

1. aktier avyttras till marknadskurs om den är lägre än anskaffningskur-

sen,

2. aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av ak-

tier,

3. avyttring ske av tilldelade emissionsrätter.
Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge ytterligare

undantag från förbudet enligt 15 §.

Tillsyn

17 §

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs.

18 §

Om det finns anledning att anta att en bestämmelse i denna lag har

överträtts, har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver
för sin utredning från

1. den som det finns anledning att anta har gjort överträdelsen,
2. ett aktiebolag eller en annan juridisk person vars finansiella instrument

överträdelsen gäller,

background image

6

SFS 2000:1087

3. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses i

2,

4. annan förvaltningsmyndighet,
5.

börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt

1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

6. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen om börs- och

clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 § lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d §

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Vite

19 §

Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket eller beslut

som meddelats med stöd av 18 § första stycket 2, 3 eller 5�7.

Särskild avgift

20 §

Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut, om

någon

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4, 7 eller 8 §,
2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmäl-

ningsskyldighet enligt någon av nämnda paragrafer eller vid fullgörande av
uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket 2, 3 och 5�7,

3. avyttrar aktier i strid mot 15 §.

21 §

Särskild avgift beräknas enligt följande:

1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 4 § eller när oriktig eller vil-

seledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet en-
ligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om vederlag
inte har utgått, 15 000 kronor,

2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt 7 eller

8 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av
anmälningsskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor,

3. när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av

uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket 2, 3 eller 5�7: 15 000 kro-
nor,

4. vid överträdelse av 15 §: 90 procent av skillnaden mellan förvärvs- och

avyttringspriset.

Avgift enligt första stycket 1 eller 4 skall uppgå till lägst 15 000 och högst

350 000 kronor.

22 §

Särskild avgift tas ut av den som enligt bestämmelse som avses i 20 §

1 och 2 är skyldig att göra anmälan eller lämna uppgift som där åsyftas eller,
såvitt avser 20 § 3, inte får avyttra aktier inom viss tid efter förvärvet.

Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde ges tillfälle att

yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift får inte
meddelas, om den berörde inte senast två år från det att överträdelsen ägde

background image

7

SFS 2000:1087

rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp
av inspektionen.

23 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns syn-

nerliga skäl, får särskild avgift efterges helt eller delvis.

24 §

Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och tillfaller sta-

ten. Bestämmelser om indrivning av sådan avgift finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning får verkställighet ske
enligt utsökningsbalken.

�verklagande

25 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Inspektionen får i fråga om annat beslut än sådant som gäller särskild av-

gift förordna att beslutet skall gälla omedelbart.

Kostnad för tillsyn

26 §

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag

skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter en-
ligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Av ikraftträdandebestäm-

melsen till insiderstrafflagen (2000:1086) framgår att insiderlagen
(1990:1342) upphävs.

2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som av-

ser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den tid som föreskrivs i
13 § insiderlagen (1990:1342).

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.