SFS 2000:1095 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

001095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels

att i 2 kap. 5 § ordet ”ecu” skall bytas mot ”euro”,

dels

att 3 kap. 10 §, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

2

Om ett svenskt värdepappersinstitut organiserar handel i finansiella

instrument skall institutet övervaka handeln och kursbildningen och se till
att handeln inte sker i strid med insiderstrafflagen (2000:1086), andra för-
fattningar eller god sed på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller inte om övervakning sker enligt 4 kap. 2 § andra

stycket eller 7 kap. 2 § första stycket lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om övervakningen av handeln och kursbild-
ningen vid ett värdepappersinstitut.

6 kap.

1 §

Värdepappersinstitut står under tillsyn av Finansinspektionen. Insti-

tuten skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och där-
med sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den
behöver för övervakningen av denna lag.

7 kap.

1 §

3

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket får

inte överklagas.

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Senaste lydelse 1998:266.

3

Senaste lydelse 1995:86.

SFS 2000:1095

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1095

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 3 §, 2 kap. 3

och 7 §§, 3 kap. 4 § och 6 kap. 9 § får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrät-

tens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande en-

ligt 6 kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.