SFS 2023:94 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2023-94.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 2 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 och 5 §§ och 23 kap. 12 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
3 I denna lag betyder

certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i förordningen om

marknader för finansiella instrument,

depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapital-

marknaden i ett land och som representerar äganderätt till värdepapper som
är utgivna eller utfärdade av en emittent som är etablerad i ett annat land
samtidigt som de kan tas upp till handel på en reglerad marknad och handlas
oberoende av de värdepapper som är utgivna eller utfärdade av emittenten i
det andra landet,

finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänföras

till någon av följande kategorier:

1. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller
avkastningar, utsläppsrätter, eller andra derivatinstrument, finansiella index
eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

2. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller
kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl
än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att
kontraktet upphör,

3. optioner, terminskontrakt (futures), swappar och varje annat derivat-

kontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas
på en reglerad marknad eller en handelsplattform, med undantag för
grossistenergiprodukter som handlas på en OTF-plattform och som måste
avvecklas fysiskt,

4. optioner, terminskontrakt (futures och forwards), swappar och varje

annat derivatkontrakt som

– avser råvaror,

1 Prop. 2022/23:39, bet. 2022/23:FiU36, rskr. 2022/23:126.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för
finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858.
3 Senaste lydelse 2021:967.

SFS

2023:94

Publicerad
den

7 mars 2023

background image

2

SFS

2023:94

– kan avvecklas fysiskt,
– inte omnämns i 3 och som inte är för kommersiella ändamål, och
– som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella

instrument,

5. derivatinstrument för överföring av kreditrisk,
6. finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
7. optioner, terminskontrakt (futures), swappar, räntesäkringsavtal och

varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter eller
inflationstakten eller någon annan officiell ekonomisk statistik, som måste
avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran,
på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse
som leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

– avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte

tidigare omnämnts i denna punkt, och

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument,

med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad
eller en handelsplattform,

finansiella instrument: överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstru-

ment, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella derivat-
instrument och utsläppsrätter, inbegripet sådana instrument som emitteras
genom teknik för distribuerade liggare,

jordbruksråvaruderivat: derivatkontrakt som avser
1. de produkter som förtecknas i bilaga I, delarna I–XX och XXIV/1, till

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den
17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, eller

2. de produkter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009
och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000,

penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företags-

certifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden,
dock inte betalningsmedel,

råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om mark-

nader för finansiella instrument,

statspapper: ett skuldinstrument som emitteras av en statlig emittent,
utsläppsrätter: sådana utsläppsrätter som består av enheter som erkänts

med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläpps-
rätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 421/2014,

överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalningsmedel

som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis

1. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag

samt depåbevis för aktier,

2. obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för

sådana värdepapper, och

3. andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana över-

låtbara värdepapper som anges i 1 och 2, eller som resulterar i en kontant-
avveckling som beräknas utifrån kurser på överlåtbara värdepapper, valutor,
räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

background image

3

SFS

2023:94

Ytterligare bestämmelser om vad som omfattas av definitionerna i första

stycket finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den
25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i
värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (den
delegerade förordningen till MiFID II).

5 §4 I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en dator-

algoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat
eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av
kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2021/338,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40

i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES eta-

blerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag
till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holding-

företag som är etablerat i något annat land inom EES,

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa

ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring
avseende ett befintligt finansiellt instrument,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handels-
platsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i
tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare

på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handels-
kod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett
finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappers-

företag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

elektroniskt format: ett annat varaktigt medium än papper,
filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värde-

pappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

4 Senaste lydelse 2022:192.

background image

4

SFS

2023:94

2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt arti-

kel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolags-
förordningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller ut-
ländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en
betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och
säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och
3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser

(spreadar),

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren

genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid förtida inlösen av
obligationen, är skyldig att till innehavaren betala ett belopp motsvarande
summan av

1. nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till

förfallodagen, och

2. kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in,
matchad principalhandel: en transaktion
1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt

att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för
marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och
3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon

vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för
transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

background image

5

SFS

2023:94

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-

nstitut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och sälj-

intressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för

att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värde-
pappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moder-
holdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag
inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde

som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre före-
gående kalenderåren,

startkapital:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18
i värdepappersbolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsyns-

förordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen
enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas
utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla

tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,
strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i för-

ordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk

handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom

samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller

utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller
enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulle-

ringar,

teknik för distribuerade liggare: sådan teknik som avses i artikel 2.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj
2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik
för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr
600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU,

varaktigt medium: ett medel som
1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och
under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med
informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och

background image

6

SFS

2023:94

återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i

syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

23 kap.
12 §
5 Värdepappersinstitut, börser, leverantörer av datarapporterings-
tjänster som Finansinspektionen har tillsyn över, clearingorganisationer
samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige ska med årliga avgifter bekosta Finans-
inspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt
lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finans-
marknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt

1. denna lag,
2. förordningen om marknader för finansiella instrument, och
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858.

Denna lag träder i kraft den 23 mars 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2020:1157.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.