SFS 1998:1503 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

981503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse

dels

att 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, av följande ly-

delse.

3 kap.

7 a §

2

Ett värdepappersbolag får inte lämna lån i syfte att gäldenären skall

förvärva aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av sådana lån däref-
ter skulle överstiga bolagets fria egna kapital.

4 kap.

5 §

3

Ett svenskt värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepap-

persrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots förbuden i 7 kap. 2 § aktiebo-
lagslagen (1975:1385) och 6 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att underlätta rörelsen. Detta
gäller dock endast aktier som är noterade vid en svensk eller utländsk börs,
en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga fem

procent av aktiekapitalet i något av bolagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Tidigare 3 kap. 7 a § upphävd genom 1994:2015.

3

Senaste lydelse 1994:1943.

SFS 1998:1503

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.