SFS 2006:1377 Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

061377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1991:981) om vär-

depappersrörelse

dels

att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 b och 3 f §§ skall ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 6 c–6 i §§, samt

sju nya rubriker närmast före 1 kap. 6 c–6 g och 6 i §§ av följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan-

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

2. värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna

lag att driva värdepappersrörelse,

3. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller

kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial här i lan-
det,

4. värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som

fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska
företag som driver värdepappersrörelse från filial här i landet,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

7. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut-

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 3 c § 1 eller 2 kap. 7 § första
stycket, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen
inrättas,

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rät-

ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006,
s. 1, Celex 32006L0048) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av
den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbet-
ning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049).

3

Senaste lydelse 2005:913.

SFS 2006:1377

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1377

8. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

9. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att
starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

4

.

Ett värdepappersbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindel-

ser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger minst 20

procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster
i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser föreligger även mellan en fysisk person och ett värde-

pappersbolag, om den fysiska personen

1. äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 pro-

cent av samtliga röster i värdepappersbolaget, eller

2. på annat sätt har sådant inflytande över värdepappersbolaget att per-

sonens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett
dotterföretag eller det finns annan likartad förbindelse mellan honom och
värdepappersbolaget.

Soliditet m.m.

Soliditet och likviditet

6 c §

Ett värdepappersbolags rörelse skall drivas på ett sådant sätt att bola-

gets förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras

.

Riskhantering

6 d §

Ett värdepappersbolag skall identifiera, mäta, styra, internt rappor-

tera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Bola-
get skall härvid se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

Ett värdepappersbolag skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknads-

risker, operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att dess
förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav
skall det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera
och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt
för att täcka arten och nivån på de risker som det

är eller kan komma att bli

exponerat för. Värdepappersbolaget skall utvärdera dessa metoder för att
säkerställa att de är heltäckande.

4

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

background image

3

SFS 2006:1377

Genomlysning

6 e §

Ett värdepappersbolags rörelse skall organiseras och drivas på ett

sådant sätt att bolagets struktur, förbindelser med andra företag och ställning
kan överblickas.

Proportionalitet

6 f §

Bestämmelserna i 6 c–6 e §§ skall tillämpas i proportion till arten och

omfattningen av värdepappersbolagets verksamheter och till deras komplex-
itetsgrad.

Styrelsens ansvar

6 g §

Styrelsen i ett värdepappersbolag ansvarar för att kraven i 6 c–6 e §§

uppfylls.

6 h §

Styrelsen i ett värdepappersbolag skall se till att det finns skriftliga

interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att upp-
fylla kraven i 6 c–6 f §§ och för att i övrigt styra rörelsen. Dessa riktlinjer
och instruktioner skall utvärderas och ses över regelbundet.

Bemyndigande

6 i §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för
att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlys-
ning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 c–6 h §§.

2 kap.

1 §

5

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva värdepappersrörelse får

meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund värdepappersrörelse,

3. det kan antas att de som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget

inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bolaget och
även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett värdepappersbolag,

4. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste
krävas av den som deltar i ledningen av ett värdepappersbolag och även i
övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och

5. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Tillstånd att driva värdepappersrörelse får inte beviljas, om det kan antas

att

5

Senaste lydelse 2006:534.

background image

4

SFS 2006:1377

1. någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i närings-

verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget,
eller

2. ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget inte uppfyl-
ler de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 §
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglome-
rat.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd meddelas endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av
värdepappersbolaget.

5 kap.

1 §

6

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Ett värdepappersbolags kapitalbas får inte understiga det belopp som en-

ligt 2 kap. 5 § krävdes när rörelsen påbörjades. För ett värdepappersbolag
som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får un-
derstiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om
byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

6 kap.

3 b §

7

Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 3 a §, om det kan antas att

förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av bolagets verk-
samhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt
inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
1. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

2. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett
sådant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon

annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av värdepappersbolaget.

Finansinspektionen får besluta en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

6

Senaste lydelse 2000:40.

7

Senaste lydelse 2006:534.

background image

5

SFS 2006:1377

3 f §

8

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav

av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat, om ägaren

1. utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som

motverkar en sund utveckling av verksamheten i värdepappersbolaget,

2. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

3. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 3 a §, får inspektionen besluta att äga-
ren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i första stycket att

avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En
ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna paragraf

skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av
aktierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få
utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 3 g §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

8

Senaste lydelse 2006:534.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.