SFS 2010:1863 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:1863 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
101863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om v�r-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">depappersmarknaden</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 23 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 23 kap. 6 a �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r �vervakningen av att best�mmelserna i denna lag och genom-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">f�randef�rordningen samt f�reskrifter meddelade med st�d av lagen f�ljs,<br/>f�r Finansinspektionen beg�ra att</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett f�retag eller n�gon annan tillhandah�ller uppgifter, handlingar eller</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">annat, och</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken inst�ller sig till</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av 16 kap. 112 �� och 17 kap. 14 �� g�ller inte f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en beg�ran fr�n en utl�ndsk myndighet enligt 6 a � avser en fr�ga som</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">r�r reglering som motsvarar den i 16 kap. 112 �� eller 17 kap. 14 ��, g�l-<br/>ler inte f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som inte f�ljer en beg�ran enligt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sta stycket att g�ra r�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:862px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska inom ramen f�r sin befogenhet, efter beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land, l�mna eller kontrollera informa-<br/>tion som beh�vs f�r att den utl�ndska myndigheten ska kunna ut�va sin till-<br/>syn. Detta g�ller dock bara i den utstr�ckning det f�ljer av ett avtal om sam-<br/>arbete som Finansinspektionen, med st�d av regeringens bemyndigande, har<br/>ing�tt med den utl�ndska myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en beg�ran avser r�ttslig hj�lp i brottm�l, g�ller i st�llet lagen</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">(2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1863</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1863</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2011.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2007:528) om v�r-

depappersmarknaden

dels att 23 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 23 kap. 6 a �, av f�ljande ly-

delse.

23 kap.

3 �

F�r �vervakningen av att best�mmelserna i denna lag och genom-

f�randef�rordningen samt f�reskrifter meddelade med st�d av lagen f�ljs,
f�r Finansinspektionen beg�ra att

1. ett f�retag eller n�gon annan tillhandah�ller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken inst�ller sig till

f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.

F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.

Vid till�mpningen av 16 kap. 112 �� och 17 kap. 14 �� g�ller inte f�rsta

stycket 2.

Om en beg�ran fr�n en utl�ndsk myndighet enligt 6 a � avser en fr�ga som

r�r reglering som motsvarar den i 16 kap. 112 �� eller 17 kap. 14 ��, g�l-
ler inte f�rsta stycket 2.

Finansinspektionen f�r f�rel�gga den som inte f�ljer en beg�ran enligt f�r-

sta stycket att g�ra r�ttelse.

6 a �

Finansinspektionen ska inom ramen f�r sin befogenhet, efter beg�ran

fr�n en beh�rig myndighet i ett annat land, l�mna eller kontrollera informa-
tion som beh�vs f�r att den utl�ndska myndigheten ska kunna ut�va sin till-
syn. Detta g�ller dock bara i den utstr�ckning det f�ljer av ett avtal om sam-
arbete som Finansinspektionen, med st�d av regeringens bemyndigande, har
ing�tt med den utl�ndska myndigheten.

Om en beg�ran avser r�ttslig hj�lp i brottm�l, g�ller i st�llet lagen

(2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l.

1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

SFS 2010:1863

Utkom fr�n trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.