SFS 2010:1863 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:1863 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
101863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden

dels att 23 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 6 a §, av följande ly-

delse.

23 kap.

3 §

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag och genom-

förandeförordningen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs,
får Finansinspektionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 16 kap. 1�12 §§ och 17 kap. 1�4 §§ gäller inte första

stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 a § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 16 kap. 1�12 §§ eller 17 kap. 1�4 §§, gäl-
ler inte första stycket 2.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt för-

sta stycket att göra rättelse.

6 a §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet i ett annat land, lämna eller kontrollera informa-
tion som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin till-
syn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om sam-
arbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har
ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

SFS 2010:1863

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.