SFS 2010:1867 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:1867 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
101867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd av Finansinspek-

tionen tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 2 § eller driva sidoverksamhet
enligt 2 kap. 3 §. Tillstånd får bara ges om företaget får tillhandahålla mot-
svarande tjänster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara ges om insätt-

ningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti eller av en utländsk garanti som

1. omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti, och
2. har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000 euro.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

SFS 2010:1867

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.