SFS 2010:2075 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2010:2075 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
102075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 37 §

och 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följan-
de lydelse.

2 kap.

5 §

2

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,
2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 5 § 1,
3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,
4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslu-

tande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster,

om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verk-
samhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller
b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte uteslu-

ter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som inte tillhandahåller investerings-

tjänster eller utför investeringsverksamhet utom handel för egen räkning, så-
vida de inte

a) är marknadsgaranter, eller
b) handlar för egen räkning utanför en reglerad marknad eller en handels-

plattform på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhan-
dahålla ett system som är tillgängligt för någon utomstående i syfte att
handla med denne,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i

förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i före-
taget,

9. företag som tillhandahåller både

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2008:283.

SFS 2010:2075

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2075

a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program

som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra

företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam-

het enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

11. företag som handlar med finansiella instrument för egen räkning eller

tillhandahåller investeringstjänster i fråga om derivatinstrument med råvaror
som underliggande tillgång eller sådana derivatkontrakt som avses i 1 kap.
4 § första stycket 5 g till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en

koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess
helhet, och

b) den huvudsakliga verksamheten inte utgörs av tillhandahållande av in-

vesteringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringsrådgiv-

ning till kund inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som
omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik
ersättning för rådgivningen,

13. företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av handel för egen räk-

ning med råvaror eller derivatinstrument med råvaror som underliggande
tillgång, om företaget inte ingår i en koncern vars huvudsakliga verksamhet
utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som
avses i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investe-

ringsverksamhet

a) som uteslutande består i handel för egen räkning på marknader för

finansiella terminer, optioner eller andra derivatinstrument och på avista-
marknader bara i syfte att skydda derivatpositioner, eller

b) som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på marknaderna som

anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på
dessa marknader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs
bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för

förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt
2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, om

a) verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkringsförmedlingen

och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i
investeringsfonder eller sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§
lagen om investeringsfonder samt investeringsrådgivning till kund avseende
sådana andelar,

b) kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, förvaltnings-

bolag samt fondföretag som avses i a, och

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders

medel eller fondandelar.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument

som är reglerad i någon annan lag.

background image

3

SFS 2010:2075

7 kap.

6 §

Ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse

enligt 2 kap. 1 § 3 eller 7 får, trots begränsningarna i 19 kap. 7 och 14 §§
aktiebolagslagen (2005:551), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag
för att underlätta sådan rörelse. Detta gäller dock bara aktier som är upptagna
till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES.

Innehavet av sådana aktier som anges i första stycket får inte överstiga

fem procent av samtliga aktier i något av bolagen.

För aktier som har förvärvats med stöd av första stycket gäller inte

bestämmelserna i 19 kap. 9, 16 och 31�37 §§ aktiebolagslagen.

8 kap.

37 §

Kredit enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 får beviljas bara om låntaga-

ren kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som lämnas ska det
finnas betryggande säkerhet. Lämnas aktier som säkerhet för kredit och
ingår som en mindre del bland dessa även aktier i ett värdepappersbolag som
lämnar krediten eller dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbu-
det i 19 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) som pant ta emot även dessa
aktier.

16 kap.

4 §

Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter

utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i före-
kommande fall, en koncernredovisning.

�&rs- och koncernredovisningar ska vara granskade av emittentens revisor.

Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och koncern-
redovisningen. Bestämmelser om revision finns i 14 kap. 11 och 12 §§ för-
säkringsrörelselagen (2010:2043), 4 a

kap. sparbankslagen (1987:619),

8

kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a

kap. lagen

(1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap. ak-
tiebolagslagen (2005:551).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.