SFS 2011:831 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

110831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 36 och 42 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

8 kap.

36 §

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som enligt 2 kap. 2 §

första stycket 8 tar emot medel på konto ska ha en betalningsberedskap som
är tillräcklig med hänsyn till rörelsens art och omfattning. Bolagets eller fö-
retagets system för hantering av uppgifter om kunder och deras insättningar
ska vara sådana att bolaget eller företaget utan dröjsmål kan sammanställa en
fullständig och tillförlitlig förteckning över samtliga kunder som har medel
på konto hos bolaget eller företaget och deras respektive insättningar.

När medel tas emot på konto, ska en skriftlig överenskommelse om detta

träffas med kunden.

42 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt rikt-
linjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

11 §,

6. dokumentation enligt 12 §,
7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,
8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska

uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 15 §,

1 Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296.

SFS 2011:831

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:831

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,
11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 22 §,

12. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter

från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och

24 §§,

14. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

25 § första stycket 1 e,

15. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,
16. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

17. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,
18. hantering av kunders order enligt 33 §,
19. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,
20. hantering av medel enligt 35 §,
21. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system

för hantering av vissa uppgifter enligt 36 §,

22. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 §

andra stycket, och

23. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.