SFS 2011:885 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

110885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

dels att 8 kap. 19, 25 och 42 §§ samt 24 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 22 a och 22 b §§,

av följande lydelse.

8 kap.

19 §

3

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av

följande grupper som en jämbördig motpart:

1. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,
2. kreditinstitut,
3. försäkringsföretag,
4. värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

(2004:46) om investeringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 §
första stycket första meningen samma lag samt fondbolag eller förvaltnings-
bolag som förvaltar dem,

5. pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,
6. andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att

driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som
regleras i lagstiftning i det landet,

7. företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första

stycket 13 och 14,

8. nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, inklusive of-

fentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga
organisationer, samt

9. andra företag än sådana som avses i 1–8, om de ska betraktas som pro-

fessionella kunder enligt 16 § första stycket 1–3.

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om sam-
ordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar
i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, Celex
32009L0065) och kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genom-
förandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa
bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och
anmälningsförfarande (EUT L 176, 10.7.2010, s. 28, Celex 32010L0044).

3 Senaste lydelse 2008:283.

SFS 2011:885

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:885

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av

grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och
2. får behandlas som en professionell kund enligt 17 § första stycket.
Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig mot-

part enligt andra stycket bara om företaget får behandlas som en professio-
nell kund enligt 17 § för sådana tjänster och transaktioner.

22 a §

Ett värdepappersinstitut som förmedlar fondandelar enligt 2 kap.

1 § 1 och 2 eller ger råd enligt 2 kap. 1 § 5 till en kund ska, utan att kunden
begär det, tillhandahålla kunden faktablad i god tid innan avtal ingås.

22 b §

Ett värdepappersinstitut ska till varje kund skyndsamt lämna sådan

information som anges i 4 kap. 12 § första stycket fjärde meningen lagen
(2004:46) om investeringsfonder och som institutet får från ett fondbolag,
förvaltningsbolag eller annat värdepappersinstitut.

25 §

4

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänsterna

mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella
instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på
kunders uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser
a) aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en mot-

svarande marknad utanför EES,

b) penningmarknadsinstrument,
c) obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,
d) andelar i en värdepappersfond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25

lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett fondföretag som avses i
1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag, eller

e) andra okomplicerade finansiella instrument,
2. tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt
3. kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer

att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

42 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

1 §,

2. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt rikt-
linjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

11 §,

4 Senaste lydelse 2008:283.

5 Senaste lydelse 2011:831.

background image

3

SFS 2011:885

6. dokumentation enligt 12 §,
7. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,
8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som institutet ska

uppfylla vid uppdragsavtal enligt 14 §,

9. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 15 §,

10. hantering av intressekonflikter enligt 21 §,
11. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 22 §,

12. på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kunderna,
13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter

från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

14. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och

24 §§,

15. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

25 § första stycket 1 e,

16. dokumentation och rapportering till kund enligt 26 och 27 §§,
17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

18. riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,
19. hantering av kunders order enligt 33 §,
20. hantering av finansiella instrument enligt 34 §,
21. hantering av medel enligt 35 §,
22. mottagande av medel på konto enligt 36 §,
23. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt 37 §

andra stycket, och

24. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 38 § fjärde

stycket.

24 kap.

2 §

6

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett värdepappersbolag får

avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom
EES, om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag

för elektroniska pengar, eller försäkringsföretag, eller ett i det landet hem-
mahörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet
enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG
av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fond-
företag)

7,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

6 Senaste lydelse 2009:365.

7 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

background image

4

SFS 2011:885

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.