SFS 2012:44 Lag om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut / SFS 2012:44 Lag om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut
120044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1010) om
kreditvärderingsinstitut;

utfärdad den 2 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1010) om kre-

ditvärderingsinstitut,

dels att 3�16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3, 4, 8, 15 och 16 §§ ska utgå,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, samt närmast

före 3 och 4 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Handräckning

3 §

Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndig-

heten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i
förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkstäl-

lighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg
underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras.

Verkställighet

4 §

Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av

beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsök-

ningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vun-
nit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:40, bet. 2011/12:FiU13, rskr. 2011/12:116.

SFS 2012:44

Utkom från trycket
den 14 februari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.