SFS 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut / SFS 2010:1010 Lag om kreditvärderingsinstitut
101010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kreditvärderingsinstitut;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kre-
ditvärderingsinstitut

2. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse

som i förordningen.

Behörig myndighet

2 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr

1060/2009.

Bistånd till behörig myndighet i annan medlemsstat

3 §

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär bistånd när

det gäller kontroller på plats eller utredningar, får Finansinspektionen vidta
de åtgärder som följer av artikel 28 i förordning (EG) nr 1060/2009.

Tillsyn

4 §

För tillsynen över att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1060/2009

följs, får Finansinspektionen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionens befogenheter enligt första stycket gäller endast i för-

hållande till kreditvärderingsinstitut, personer som medverkar i kreditvärde-
ringsverksamhet, kreditvärderade enheter och anknutna tredje parter, de
tredje parter till vilka kreditvärderingsinstituten ger i uppdrag att utföra vissa

1 Prop. 2009/10:217, bet. 2009/10:FiU31, rskr. 2009/10:373.

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

SFS 2010:1010

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1010

uppgifter eller viss verksamhet och andra personer som på annat sätt har
samband med eller är knutna till kreditvärderingsinstitut eller kreditvärde-
ringsverksamhet.

5 §

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersök-

ning på plats hos kreditvärderingsinstitut och andra som anges i 4 § tredje
stycket.

6 §

Om ett kreditvärderingsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt

förordning (EG) nr 1060/2009, får Finansinspektionen, utöver vad som föl-
jer av 4 och 5 §§ samt artikel 24 i förordningen, förelägga institutet att inom
viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller att
låta bli att verkställa ett beslut.

7 §

Om Finansinspektionen beslutar ett föreläggande enligt denna lag, får

inspektionen förena föreläggandet med vite.

Anmärkning och straffavgift

8 §

Om ett kreditvärderingsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt

förordning (EG) nr 1060/2009, får Finansinspektionen besluta om anmärk-
ning.

9 §

Om Finansinspektionen har beslutat om anmärkning enligt 8 §, får in-

spektionen även besluta att kreditvärderingsinstitutet ska betala en straffav-
gift.

Avgiften tillfaller staten.

10 §

Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner

kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditvärderingsinstitutets om-

sättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under
kreditvärderingsinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om om-
sättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till hur allvar-

lig den överträdelse är som föranlett anmärkningen och hur länge överträdel-
sen har pågått.

11 §

En straffavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar

efter det att beslutet om den har vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i beslutet.

12 §

Finansinspektionens beslut om straffavgift får verkställas enligt ut-

sökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 11 §.

13 §

Om straffavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 §, ska

Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen

(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

background image

3

SFS 2010:1010

14 §

En straffavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verk-

ställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Bemyndigande

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om sådana avgifter som den behöriga myndigheten får ta ut
enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

�verklagande m.m.

16 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller förordning (EG) nr

1060/2009 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart, om

annat inte följer av den nämnda förordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010.
2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som

har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.