SFS 2013:234 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2013:234 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
130234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (2010:751) om be-

taltjänster ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

Ett betalningsinstitut ska ha minst en revisor som utses av stämman.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en
revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande

fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som är tillämpliga
på betalningsinstitut som drivs i ekonomisk förening.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

SFS 2013:234

Utkom från trycket
den 8 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.