SFS 2014:220 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

140220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 10 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal-

tjänster

dels att 8 kap. 1, 8 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 8 kap. 23 § ska införas en rubrik av följande

lydelse.

8 kap.

1 §

Finansinspektionen har tillsyn över att bestämmelserna i denna lag följs,

liksom bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i
gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001

2 och i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars
2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och
autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009

3.

För betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer omfattar till-

synen även att deras betaltjänstverksamhet drivs enligt andra författningar
som reglerar deras verksamhet, bolagsordning, stadgar samt interna instruk-
tioner som har sin grund i en författning som reglerar deras verksamhet. I
fråga om tillsynen över övriga betaltjänstleverantörer enligt 1 kap. 3 § gäller
bestämmelserna i de lagar som reglerar deras verksamhet, om inte annat följer
av denna lag.

Finansinspektionen ska samråda med Konkurrensverket innan en tillsyns-

åtgärd eller ett ingripande vidtas mot någon som har ansvar för betalnings-
system för överträdelse av 7 kap. 1 och 2 §§.

8 §

Om ett betalningsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna

lag, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009, Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012, andra författningar som
reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsordning, stadgar, reglemente
eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar
institutets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid

begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta

1 Prop. 2013/14:84, bet. 2013/14:FiU17, rskr. 2013/14:194.

2 EUT L 266, 9.10.2009, s. 11 (Celex 32009R0924).

3 EUT L 94, 30.3.2012, s. 22 (Celex 32012R0260).

SFS 2014:220

Utkom från trycket
den 24 april 2014

background image

2

SFS 2014:220

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, ett förbud att
verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska betal-
ningsinstitutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning medde-
las.

Ingripande mot registrerade betaltjänstleverantörer m.fl.

23 §

Om en registrerad betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett

betalningssystem har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009, Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 260/2012 eller andra författningar som reglerar
dess verksamhet, ska Finansinspektionen förelägga den registrerade betal-
tjänstleverantören eller den som ansvarar för ett betalningssystem att inom
viss tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen eller att upphöra
med verksamheten.

Om en registrerad betaltjänstleverantör som avses i 2 kap. 5 § inte inkom-

mer med ansökan om tillstånd, ska Finansinspektionen förelägga betaltjänst-
leverantören att inkomma med en ansökan. Om betaltjänstleverantören inte
rättar sig efter föreläggandet ska inspektionen förelägga denne att upphöra
med verksamheten.

Om det är osäkert om tillståndsplikt föreligger beträffande viss betaltjänst-

verksamhet, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten
att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om
så är fallet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.