SFS 2014:493 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2014:493 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
140493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal-

tjänster

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

8 kap.

2 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 § ska lämnas till Finansinspek-
tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

7 §

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med av-

gifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och
tillsyn över finansmarknaderna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:493

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.