SFS 2014:664 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

140664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 5–7 §§ lagen (2010:751) om

betaltjänster

2 orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ”Polismyndig-

heten”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 6 kap. 5 § 2011:775.

SFS 2014:664

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.