SFS 2014:988 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2014:988 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
140988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om

betaltjänster ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som mot-

svarar minst startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat enligt 3
eller 4 §. Betalningsinstitutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av
dessa två belopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning gäller Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012

3.

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betalnings-

institut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett för-
säkringsföretag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett institut
för elektroniska pengar får inte vid beräkning av kapitalbasen ta med sådana
poster som ingår i beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får

inte vid beräkningen av kapitalbasen ta med sådana poster som ingår i beräk-
ningen av kapitalbasen i sådan annan verksamhet.

För ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta gäller att kapital-

basen inte får understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och 7 §§
lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2013:582.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:988

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.