SFS 2015:188 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2015:188 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
150188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FOCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FOCGCO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FOCGCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOCGBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 mars 2015.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � lagen (2010:751) om be-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">taltj�nster ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>autogiro</i>: en betaltj�nst f�r debitering av en betalares betalkonto, d�r ini-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">tiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren p� grundval<br/>av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltj�nstleverant�r eller<br/>betalarens egen betaltj�nstleverant�r,</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>bankdag</i>: en dag p� vilken en betaltj�nstleverant�r har �ppet f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">samhet i den utstr�ckning som kr�vs f�r genomf�rande av en betalningstrans-<br/>aktion,</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>betalare</i>: en fysisk eller juridisk person som �r antingen betalkontoinne-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">havare och som godk�nner en betalningsorder fr�n detta betalkonto, eller en<br/>fysisk eller juridisk person som l�mnar en betalningsorder,</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>betalkonto</i>: ett konto som innehas i en eller flera betaltj�nstanv�ndares</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">namn och som �r avsett f�r genomf�randet av betalningstransaktioner,</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. <i>betalningsinstitut</i>: ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening som har</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�tt tillst�nd att tillhandah�lla betaltj�nster enligt 2 kap.,</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. <i>betalningsinstrument</i>: ett kontokort eller n�got annat personligt instru-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ment eller en personlig rutin som anv�nds f�r att initiera en betalningsorder,</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. <i>betalningsmottagare</i>: en fysisk eller juridisk person som �r den avsedda</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. <i>betalningsorder</i>: varje instruktion som en betalare eller betalningsmotta-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gare ger sin betaltj�nstleverant�r om att en betalningstransaktion ska genom-<br/>f�ras,</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. <i>betalningssystem</i>: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 � andra</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. <i>betalningstransaktion</i>: ins�ttning, uttag eller �verf�ring av medel som</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella<br/>underliggande f�rpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren,</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. <i>betaltj�nstanv�ndare</i>: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">betaltj�nst,</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. <i>debitera</i>: att medel dras fr�n ett konto,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2011:775.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:188</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 april 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:188</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. <i>filial</i>: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ett utl�ndskt betalningsinstituts etablering av flera driftst�llen ska anses som<br/>en enda filial,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. <i>grupp</i>: detsamma som i 1 kap. 7 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ver finansiella konglomerat,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. <i>hemland</i>: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet som avses i denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. <i>konsument</i>: en fysisk person som handlar huvudsakligen f�r �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som faller utanf�r n�ringsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">17. <i>kreditera</i>: att medel tillf�rs ett konto,<br/>18. <i>kvalificerat innehav</i>: detsamma som i 1 kap. 5 � 15 lagen om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">19. <i>medel</i>: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">20. <i>penning�verf�ring</i>: en betaltj�nst d�r medel tas emot fr�n en betalare,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">utan att n�got betalkonto �ppnas i betalarens eller betalningsmottagarens<br/>namn, uteslutande i syfte att �verf�ra motsvarande belopp till en mottagare<br/>eller en annan betaltj�nstleverant�r som agerar p� mottagarens v�gnar, eller<br/>d�r dessa medel tas emot p� mottagarens v�gnar och st�lls till mottagarens<br/>f�rfogande,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">21. <i>ramavtal</i>: ett avtal om betaltj�nster som reglerar genomf�randet av</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan<br/>inneh�lla skyldigheter och villkor f�r att �ppna ett betalkonto,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">22. <i>referensv�xelkurs</i>: den v�xelkurs som ligger till grund f�r ber�kningen</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">av eventuell valutav�xling och g�rs tillg�nglig av betaltj�nstleverant�ren eller<br/>h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">23. <i>referensr�ntesats</i>: den r�ntesats som ligger till grund f�r ber�kningen</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">av eventuell till�mplig r�nta och som h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla<br/>som kan kontrolleras av b�da parterna i ett avtal om betaltj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">24. <i>registrerad betaltj�nstleverant�r</i>: en betaltj�nstleverant�r som undan-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tagits fr�n krav p� tillst�nd enligt 2 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">25. <i>startkapital</i>: detsamma som i 1 kap. 5 � 18 lagen om bank- och finan-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">26. <i>unik identifikationskod</i>: en kombination av bokst�ver, siffror eller sym-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">boler som tillhandah�llits av en betaltj�nstleverant�r, och som en betal-<br/>tj�nstanv�ndare ska uppge f�r att otvetydigt identifiera en annan betal-<br/>tj�nstanv�ndare eller dennes betalkonto,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">27. <i>valuteringsdag</i>: den referenstidpunkt som anv�nds av en betaltj�nstle-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">verant�r f�r att ber�kna r�ntan p� de medel som debiterats eller krediterats ett<br/>betalkonto.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 4 � lagen (2010:751) om be-

taltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

2

I denna lag betyder

1. autogiro: en betaltj�nst f�r debitering av en betalares betalkonto, d�r ini-

tiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren p� grundval
av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltj�nstleverant�r eller
betalarens egen betaltj�nstleverant�r,

2. bankdag: en dag p� vilken en betaltj�nstleverant�r har �ppet f�r verk-

samhet i den utstr�ckning som kr�vs f�r genomf�rande av en betalningstrans-
aktion,

3. betalare: en fysisk eller juridisk person som �r antingen betalkontoinne-

havare och som godk�nner en betalningsorder fr�n detta betalkonto, eller en
fysisk eller juridisk person som l�mnar en betalningsorder,

4. betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betaltj�nstanv�ndares

namn och som �r avsett f�r genomf�randet av betalningstransaktioner,

5. betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening som har

f�tt tillst�nd att tillhandah�lla betaltj�nster enligt 2 kap.,

6. betalningsinstrument: ett kontokort eller n�got annat personligt instru-

ment eller en personlig rutin som anv�nds f�r att initiera en betalningsorder,

7. betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som �r den avsedda

mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

8. betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalningsmotta-

gare ger sin betaltj�nstleverant�r om att en betalningstransaktion ska genom-
f�ras,

9. betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 � andra

stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

10. betalningstransaktion: ins�ttning, uttag eller �verf�ring av medel som

initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella
underliggande f�rpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren,

11. betaltj�nstanv�ndare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en

betaltj�nst,

12. debitera: att medel dras fr�n ett konto,

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Senaste lydelse 2011:775.

SFS 2015:188

Utkom fr�n trycket
den 9 april 2015

background image

2

SFS 2015:188

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

13. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven

ett utl�ndskt betalningsinstituts etablering av flera driftst�llen ska anses som
en enda filial,

14. grupp: detsamma som i 1 kap. 7 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn

�ver finansiella konglomerat,

15. hemland: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-

samhet som avses i denna lag,

16. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen f�r �ndam�l

som faller utanf�r n�ringsverksamhet,

17. kreditera: att medel tillf�rs ett konto,
18. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 � 15 lagen om bank- och

finansieringsr�relse,

19. medel: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska

pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

20. penning�verf�ring: en betaltj�nst d�r medel tas emot fr�n en betalare,

utan att n�got betalkonto �ppnas i betalarens eller betalningsmottagarens
namn, uteslutande i syfte att �verf�ra motsvarande belopp till en mottagare
eller en annan betaltj�nstleverant�r som agerar p� mottagarens v�gnar, eller
d�r dessa medel tas emot p� mottagarens v�gnar och st�lls till mottagarens
f�rfogande,

21. ramavtal: ett avtal om betaltj�nster som reglerar genomf�randet av

kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan
inneh�lla skyldigheter och villkor f�r att �ppna ett betalkonto,

22. referensv�xelkurs: den v�xelkurs som ligger till grund f�r ber�kningen

av eventuell valutav�xling och g�rs tillg�nglig av betaltj�nstleverant�ren eller
h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla,

23. referensr�ntesats: den r�ntesats som ligger till grund f�r ber�kningen

av eventuell till�mplig r�nta och som h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla
som kan kontrolleras av b�da parterna i ett avtal om betaltj�nster,

24. registrerad betaltj�nstleverant�r: en betaltj�nstleverant�r som undan-

tagits fr�n krav p� tillst�nd enligt 2 kap. 3 �,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 � 18 lagen om bank- och finan-

sieringsr�relse,

26. unik identifikationskod: en kombination av bokst�ver, siffror eller sym-

boler som tillhandah�llits av en betaltj�nstleverant�r, och som en betal-
tj�nstanv�ndare ska uppge f�r att otvetydigt identifiera en annan betal-
tj�nstanv�ndare eller dennes betalkonto,

27. valuteringsdag: den referenstidpunkt som anv�nds av en betaltj�nstle-

verant�r f�r att ber�kna r�ntan p� de medel som debiterats eller krediterats ett
betalkonto.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2015.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.