SFS 2017:652 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2017:652 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
170652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NEIJAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:NEIJAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:NEIJAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEIJAH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 2 kap. 7 �, 3 kap. 13 och 17 ��, 8 kap. 9, 14, 15, 16, 1821 och</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">26 �� och rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 14 och 18 �� ska ha f�ljande ly-<br/>delse,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 8 � ska lyda Ingripande mot betal-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsinstitut och vissa fysiska personer,</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det ska inf�ras 10 nya paragrafer, 1 kap. 8 � och 8 kap. 8 a, 9 a,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">15 a, 15 b, 16 a och 23 a23 d ��, och n�rmast f�re 8 kap. 16 a � en ny rubrik<br/>av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/847 av den</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">20 maj 2015 om uppgifter som ska �tf�lja �verf�ringar av medel och om upp-<br/>h�vande av f�rordning (EG) nr 1781/2006 ska inte till�mpas p� �verf�ringar<br/>av medel inom Sverige till en betalningsmottagares betalkonto som uteslu-<br/>tande m�jligg�r betalning f�r tillhandah�llande av varor eller tj�nster, om f�r-<br/>uts�ttningarna enligt artikel 2.5 ac i f�rordning (EU) 2015/847 �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen enligt 3 � f�rsta stycket 4 och 6 � 3 av om en inne-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">havare �r l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska<br/>ocks� beaktas om det finns sk�l att anta att</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innehavaren kommer att motverka att betaltj�nstverksamheten drivs p�</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som<br/>reglerar f�retagets verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r<br/>a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �t-<br/>g�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finan-<br/>siering av terrorism, om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>648/2012 och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG<br/>och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt lagen<br/>(2003:148) om terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">n�gon annan, f�r tillst�nd enligt 1 � ges bara om f�rbindelserna inte hindrar<br/>en effektiv tillsyn av f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om skyldighet f�r fysiska eller juridiska personer som</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tillhandah�ller betaltj�nster att medverka till att f�rhindra penningtv�tt och<br/>finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-<br/>tv�tt och finansiering av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltj�nstleverant�r vill</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tillhandah�lla betaltj�nster genom ombud, ska betalningsinstitutet eller den<br/>registrerade betaltj�nstleverant�ren anm�la ombudet f�r registrering hos<br/>Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Anm�lan ska inneh�lla <br/>1. ombudets namn, adress samt personnummer eller motsvarande, <br/>2. om ombudet �r en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">motsvarande samt adress f�r de som ing�r i ombudets styrelse eller �r verk-<br/>st�llande direkt�r, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 �r l�mpliga f�r en</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dan uppgift eller, om ombudet �r en fysisk person, att han eller hon �r l�mp-<br/>lig att tillhandah�lla betaltj�nster, och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ombudets interna regler f�r hur ombudet ska leva upp till de krav som</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">anges i lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av<br/>terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om anm�lan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen re-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gistrera ombudet i det register som inspektionen f�r enligt 8 kap. 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">institutets styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon<br/>av dem, om institutet har befunnits ansvarigt f�r en �vertr�delse av lagen<br/>(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller<br/>f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen eller en �vertr�delse av<br/>f�rordning (EU) 2015/847.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om �vertr�delsen �r all-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">varlig, upprepad eller systematisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av<br/>grov oaktsamhet orsakat �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Ingripande sker genom<br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r uppr�tth�lla en funktion som avses i f�rsta stycket hos ett betalningsinsti-<br/>tut, eller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. beslut om sanktionsavgift.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den har p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till<br/>skador som har uppst�tt och graden av ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande enligt 8 och 8 a �� om<br/>1. en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig, <br/>2. betalningsinstitutet g�r r�ttelse eller om den fysiska personen i betal-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsinstitutets ledning verkat f�r att institutet g�r r�ttelse, eller</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. n�gon annan myndighet har vidtagit �tg�rder mot institutet eller den</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fysiska personen i betalningsinstitutets ledning som bed�ms vara tillr�ckliga.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">I f�rsv�rande riktning ska det beaktas om betalningsinstitutet tidigare</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">har beg�tt en �vertr�delse eller om den fysiska personen i betalningsinstitutets<br/>ledning tidigare orsakat en s�dan �vertr�delse.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">I f�rmildrande riktning ska det beaktas om <br/>1. institutet eller den fysiska personen i betalningsinstitutets ledning i</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">v�sentlig utstr�ckning genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finans-<br/>inspektionens utredning, och </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. institutet snabbt har upph�rt med �vertr�delsen, eller den fysiska perso-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">nen i betalningsinstitutets ledning snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upp-<br/>h�ra, sedan den anm�lts till eller p�talats av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Sanktionsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett betalningsinstitut har f�tt anm�rkning eller varning enligt 8 �</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">eller varning enligt 11 �, f�r Finansinspektionen besluta att institutet ska be-<br/>tala en sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Sanktionsavgiften ska uppg� till l�gst 5 000 kronor och h�gst 50 miljo-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av betalningsinstitutets oms�ttning</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. Om �vertr�delsen har skett under institu-<br/>tets f�rsta verksamhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas<br/>eller �r bristf�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r ett betalningsinstitut som �ven bedriver annan verksamhet �n tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">h�llande av betaltj�nster enligt 1 kap. 2 � ska oms�ttningen enligt andra<br/>stycket<i> </i>avse endast verksamheten med betaltj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiften f�r inte vara s� stor att institutet d�refter inte uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">3 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r det �r fr�ga om en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har med-<br/>delats med st�d av den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU)<br/>2015/847, ska den sanktionsavgift som kan beslutas enligt 14 � uppg� till<br/>l�gst 5 000 kronor och som h�gst fastst�llas till det h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. tio procent av betalningsinstitutets oms�ttning n�rmast f�reg�ende</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� koncern-<br/>niv�, </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. tv� g�nger den vinst som institutet gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">om beloppet g�r att fastst�lla, eller</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiften f�r inte vara s� stor att institutet d�refter inte uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">3 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft40">En sanktionsavgift f�r en fysisk person ska som h�gst fastst�llas till</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">det h�gsta av</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla, eller</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">euro.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till s�-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">dana omst�ndigheter som anges i 9 � f�rsta stycket och 9 a � samt till betal-<br/>ningsinstitutets eller den fysiska personens finansiella st�llning och, om det<br/>g�r att fastst�lla, den vinst som gjorts genom �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Sanktionsf�rel�ggande</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">Fr�gor om ingripanden mot fysiska personer enligt 8 a � tas upp av</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen genom sanktionsf�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen ska d� till�mpa best�mmelserna i 15 kap. 9 a9 d ��</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift och f�rseningsavgift</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift ska betalas till Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">tionen inom trettio dagar fr�n det att beslutet om den har f�tt laga kraft eller<br/>sanktionsf�rel�ggande godk�nts eller den l�ngre tid som anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller f�rseningsavgift</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�mmelser, om avgiften inte har<br/>betalats inom den tid som anges i 18 �.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften inte betalas inom den tid</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">som anges i 18 �, ska inspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indriv-<br/>ning. Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen<br/>(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift som har beslutats faller bort i</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">den utstr�ckning verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet<br/>fick laga kraft eller sanktionsf�rel�ggandet godk�ndes.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt f�retag som tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">h�ller betaltj�nster i enlighet med 3 kap. 26 eller 27 � att g�ra r�ttelse, om<br/>dess verksamhet med betaltj�nster i Sverige inte bedrivs enligt g�llande be-<br/>st�mmelser om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller i<br/>enlighet med f�rordning (EU) 2015/847.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt f�retag som tillhandah�ller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">betaltj�nster fr�n en filial eller genom ett ombud enligt 3 kap. 26 � att g�ra<br/>r�ttelse om dess verksamhet med betaltj�nster i Sverige inte bedrivs i enlighet<br/>med 4 och 5 kap.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om ett f�retag inte f�ljer ett f�rel�ggande enligt f�rsta eller andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">ska Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets<br/>hemland.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda f�retaget att p�b�rja</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">nya betalningstransaktioner h�r i landet. Innan f�rbud meddelas ska inspek-<br/>tionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. I<br/>br�dskande fall f�r inspektionen meddela f�rbud utan f�reg�ende underr�t-<br/>telse till myndigheten i f�retagets hemland. Denna ska dock underr�ttas s�<br/>snart det kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">tv�tt och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU) 2015/847, som inte<br/>�r ringa, f�r Finansinspektionen ingripa mot en registrerad betaltj�nstleveran-<br/>t�r som �r en juridisk person genom beslut om sanktionsavgift som best�ms i<br/>enlighet med 15 a �.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om den registrerade betaltj�nstleverant�ren �r en fysisk person, f�r sank-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">tionsavgift beslutas endast om �vertr�delsen �r allvarlig, upprepad eller syste-<br/>matisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet orsakat<br/>�vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ing�r i en regist-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">rerad betaltj�nstleverant�rs styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r eller<br/>p� motsvarande s�tt f�retr�der betaltj�nstleverant�ren, eller �r ers�ttare f�r<br/>n�gon av dem, om den registrerade betaltj�nstleverant�ren har befunnits an-<br/>svarig f�r en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt<br/>och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av<br/>den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU) 2015/847.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om �vertr�delsen �r all-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">varlig, upprepad eller systematisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av<br/>grov oaktsamhet orsakat �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">Ingripande sker genom<br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">f�r uppr�tth�lla en funktion som avses i f�rsta stycket hos en registrerad betal-<br/>tj�nstleverant�r, eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid beslut om ingripande enligt 23 a � andra stycket och 23 b �</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ller 15 b och 16 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift g�ller 1820 ��.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid valet av �tg�rd eller sanktion enligt 2323 b �� och vid best�m-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">mande av sanktionsavgiftens storlek ska Finansinspektionen ta h�nsyn till de<br/>omst�ndigheter som anges i 9 � f�rsta stycket, 9 a och 16 ��.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Finansinspektionens beslut enligt 23 � tredje stycket och 24 � andra</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">stycket och beslut om sanktionsf�rel�ggande f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till all-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i<br/>20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:652</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller �terkallelse ska g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikrafttr�-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">dandet.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63">Erik Eldhagen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-

tj�nster

dels att 2 kap. 7 �, 3 kap. 13 och 17 ��, 8 kap. 9, 14, 15, 16, 1821 och

26 �� och rubrikerna n�rmast f�re 8 kap. 14 och 18 �� ska ha f�ljande ly-
delse,

dels att rubriken n�rmast f�re 8 kap. 8 � ska lyda Ingripande mot betal-

ningsinstitut och vissa fysiska personer,

dels att det ska inf�ras 10 nya paragrafer, 1 kap. 8 � och 8 kap. 8 a, 9 a,

15 a, 15 b, 16 a och 23 a23 d ��, och n�rmast f�re 8 kap. 16 a � en ny rubrik
av f�ljande lydelse.

1 kap.

8 �

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/847 av den

20 maj 2015 om uppgifter som ska �tf�lja �verf�ringar av medel och om upp-
h�vande av f�rordning (EG) nr 1781/2006 ska inte till�mpas p� �verf�ringar
av medel inom Sverige till en betalningsmottagares betalkonto som uteslu-
tande m�jligg�r betalning f�r tillhandah�llande av varor eller tj�nster, om f�r-
uts�ttningarna enligt artikel 2.5 ac i f�rordning (EU) 2015/847 �r uppfyllda.

2 kap.

7 �

Vid bed�mningen enligt 3 � f�rsta stycket 4 och 6 � 3 av om en inne-

havare �r l�mplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska
ocks� beaktas om det finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att betaltj�nstverksamheten drivs p�

ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som
reglerar f�retagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �t-
g�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finan-
siering av terrorism, om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
648/2012 och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:652

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:652

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt lagen
(2003:148) om terroristbrott.

Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd enligt 1 � ges bara om f�rbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av f�retaget.

3 kap.

13 �

Best�mmelser om skyldighet f�r fysiska eller juridiska personer som

tillhandah�ller betaltj�nster att medverka till att f�rhindra penningtv�tt och
finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-
tv�tt och finansiering av terrorism.

17 �

Om ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltj�nstleverant�r vill

tillhandah�lla betaltj�nster genom ombud, ska betalningsinstitutet eller den
registrerade betaltj�nstleverant�ren anm�la ombudet f�r registrering hos
Finansinspektionen.

Anm�lan ska inneh�lla
1. ombudets namn, adress samt personnummer eller motsvarande,
2. om ombudet �r en juridisk person, dessutom namn, personnummer eller

motsvarande samt adress f�r de som ing�r i ombudets styrelse eller �r verk-
st�llande direkt�r,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 �r l�mpliga f�r en

s�dan uppgift eller, om ombudet �r en fysisk person, att han eller hon �r l�mp-
lig att tillhandah�lla betaltj�nster, och

4. ombudets interna regler f�r hur ombudet ska leva upp till de krav som

anges i lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism.

Om anm�lan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen re-

gistrera ombudet i det register som inspektionen f�r enligt 8 kap. 5 �.

8 kap.

8 a �

Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i betalnings-

institutets styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon
av dem, om institutet har befunnits ansvarigt f�r en �vertr�delse av lagen
(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller
f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen eller en �vertr�delse av
f�rordning (EU) 2015/847.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om �vertr�delsen �r all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av
grov oaktsamhet orsakat �vertr�delsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte

f�r uppr�tth�lla en funktion som avses i f�rsta stycket hos ett betalningsinsti-
tut, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

background image

3

SFS 2017:652

9 �

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur allvar-

lig �vertr�delsen �r och hur l�nge den har p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till
skador som har uppst�tt och graden av ansvar.

Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande enligt 8 och 8 a �� om
1. en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig,
2. betalningsinstitutet g�r r�ttelse eller om den fysiska personen i betal-

ningsinstitutets ledning verkat f�r att institutet g�r r�ttelse, eller

3. n�gon annan myndighet har vidtagit �tg�rder mot institutet eller den

fysiska personen i betalningsinstitutets ledning som bed�ms vara tillr�ckliga.

9 a �

I f�rsv�rande riktning ska det beaktas om betalningsinstitutet tidigare

har beg�tt en �vertr�delse eller om den fysiska personen i betalningsinstitutets
ledning tidigare orsakat en s�dan �vertr�delse.

I f�rmildrande riktning ska det beaktas om
1. institutet eller den fysiska personen i betalningsinstitutets ledning i

v�sentlig utstr�ckning genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finans-
inspektionens utredning, och

2. institutet snabbt har upph�rt med �vertr�delsen, eller den fysiska perso-

nen i betalningsinstitutets ledning snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upp-
h�ra, sedan den anm�lts till eller p�talats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

14 �

Om ett betalningsinstitut har f�tt anm�rkning eller varning enligt 8 �

eller varning enligt 11 �, f�r Finansinspektionen besluta att institutet ska be-
tala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 �

Sanktionsavgiften ska uppg� till l�gst 5 000 kronor och h�gst 50 miljo-

ner kronor.

Avgiften f�r inte �verstiga tio procent av betalningsinstitutets oms�ttning

n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. Om �vertr�delsen har skett under institu-
tets f�rsta verksamhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas
eller �r bristf�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas.

F�r ett betalningsinstitut som �ven bedriver annan verksamhet �n tillhanda-

h�llande av betaltj�nster enligt 1 kap. 2 � ska oms�ttningen enligt andra
stycket avse endast verksamheten med betaltj�nster.

Avgiften f�r inte vara s� stor att institutet d�refter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 �.

15 a �

N�r det �r fr�ga om en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder

mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har med-
delats med st�d av den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU)
2015/847, ska den sanktionsavgift som kan beslutas enligt 14 � uppg� till
l�gst 5 000 kronor och som h�gst fastst�llas till det h�gsta av

1. tio procent av betalningsinstitutets oms�ttning n�rmast f�reg�ende

r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� koncern-
niv�,

2. tv� g�nger den vinst som institutet gjort till f�ljd av regel�vertr�delsen,

om beloppet g�r att fastst�lla, eller

3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

background image

4

SFS 2017:652

Avgiften f�r inte vara s� stor att institutet d�refter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 �.

15 b �

En sanktionsavgift f�r en fysisk person ska som h�gst fastst�llas till

det h�gsta av

1. tv� g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av regel-

�vertr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner

euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 �

N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till s�-

dana omst�ndigheter som anges i 9 � f�rsta stycket och 9 a � samt till betal-
ningsinstitutets eller den fysiska personens finansiella st�llning och, om det
g�r att fastst�lla, den vinst som gjorts genom �vertr�delsen.

Sanktionsf�rel�ggande

16 a �

Fr�gor om ingripanden mot fysiska personer enligt 8 a � tas upp av

Finansinspektionen genom sanktionsf�rel�ggande.

Finansinspektionen ska d� till�mpa best�mmelserna i 15 kap. 9 a9 d ��

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.

Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift och f�rseningsavgift

18 �

En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift ska betalas till Finansinspek-

tionen inom trettio dagar fr�n det att beslutet om den har f�tt laga kraft eller
sanktionsf�rel�ggande godk�nts eller den l�ngre tid som anges i beslutet.

19 �

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller f�rseningsavgift

f�r verkst�llas enligt uts�kningsbalkens best�mmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 18 �.

Om sanktionsavgiften eller f�rseningsavgiften inte betalas inom den tid

som anges i 18 �, ska inspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indriv-
ning. Best�mmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

20 �

En sanktionsavgift eller f�rseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utstr�ckning verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet
fick laga kraft eller sanktionsf�rel�ggandet godk�ndes.

21 �

Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt f�retag som tillhanda-

h�ller betaltj�nster i enlighet med 3 kap. 26 eller 27 � att g�ra r�ttelse, om
dess verksamhet med betaltj�nster i Sverige inte bedrivs enligt g�llande be-
st�mmelser om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism eller i
enlighet med f�rordning (EU) 2015/847.

Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt f�retag som tillhandah�ller

betaltj�nster fr�n en filial eller genom ett ombud enligt 3 kap. 26 � att g�ra
r�ttelse om dess verksamhet med betaltj�nster i Sverige inte bedrivs i enlighet
med 4 och 5 kap.

background image

5

SFS 2017:652

Om ett f�retag inte f�ljer ett f�rel�ggande enligt f�rsta eller andra stycket

ska Finansinspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets
hemland.

Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda f�retaget att p�b�rja

nya betalningstransaktioner h�r i landet. Innan f�rbud meddelas ska inspek-
tionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. I
br�dskande fall f�r inspektionen meddela f�rbud utan f�reg�ende underr�t-
telse till myndigheten i f�retagets hemland. Denna ska dock underr�ttas s�
snart det kan ske.

23 a �

Vid en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-

tv�tt och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med
st�d av den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU) 2015/847, som inte
�r ringa, f�r Finansinspektionen ingripa mot en registrerad betaltj�nstleveran-
t�r som �r en juridisk person genom beslut om sanktionsavgift som best�ms i
enlighet med 15 a �.

Om den registrerade betaltj�nstleverant�ren �r en fysisk person, f�r sank-

tionsavgift beslutas endast om �vertr�delsen �r allvarlig, upprepad eller syste-
matisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet orsakat
�vertr�delsen.

Avgiften tillfaller staten.

23 b �

Finansinspektionen ska ingripa mot en person som ing�r i en regist-

rerad betaltj�nstleverant�rs styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r eller
p� motsvarande s�tt f�retr�der betaltj�nstleverant�ren, eller �r ers�ttare f�r
n�gon av dem, om den registrerade betaltj�nstleverant�ren har befunnits an-
svarig f�r en �vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av
den lagen eller en �vertr�delse av f�rordning (EU) 2015/847.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om �vertr�delsen �r all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fr�ga upps�tligen eller av
grov oaktsamhet orsakat �vertr�delsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte

f�r uppr�tth�lla en funktion som avses i f�rsta stycket hos en registrerad betal-
tj�nstleverant�r, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

23 c �

Vid beslut om ingripande enligt 23 a � andra stycket och 23 b �

g�ller 15 b och 16 a ��.

I fr�ga om verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift g�ller 1820 ��.

23 d �

Vid valet av �tg�rd eller sanktion enligt 2323 b �� och vid best�m-

mande av sanktionsavgiftens storlek ska Finansinspektionen ta h�nsyn till de
omst�ndigheter som anges i 9 � f�rsta stycket, 9 a och 16 ��.

26 �

Finansinspektionens beslut enligt 23 � tredje stycket och 24 � andra

stycket och beslut om sanktionsf�rel�ggande f�r inte �verklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till all-

m�n f�rvaltningsdomstol. Detta g�ller dock inte beslut i �renden som avses i
20 � f�rsta stycket 5 f�rvaltningslagen (1986:223).

background image

6

SFS 2017:652

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande

eller �terkallelse ska g�lla omedelbart.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikrafttr�-

dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.