SFS 2018:329 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2018:329 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2018-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal-
tjänster

dels att 6 kap. 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 8 § ska utgå,
dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings-
system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans-
aktioner som leverantören eller den ansvarige för betalningssystemet miss-
tänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i bedrägeri i samband
med tillhandahållande eller användning av betaltjänster, får leverantören
eller den som ansvarar för ett betalningssystem behandla personuppgifter
samt föra register enligt 2�9 §§.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:329

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.