SFS 2018:1794 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2018:1794 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2018-1794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751)
om betaltjänster ska ha följande lydelse.

3 kap.
14 §2
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl-
diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mel-
lanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i
elektronisk form.

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,
2. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska han-

tera medel enligt 6 §,

3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska han-

tera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 §
andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller regi-
strerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 §
tredje stycket,

4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §,
5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och
6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska

iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänst-
leverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1014.

SFS

2018:1794

Publicerad
den

28 november 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.