SFS 2019:407 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2019-407.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:751) om betal-
tjänster3

dels att rubriken närmast före 4 a kap. 5 § ska utgå,
dels att 4 a kap. 1, 2, 5, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 a och

5 b §§, och närmast före 4 a kap. 4 a, 4 b och 5 b §§ nya rubriker av följande
lydelse.

4 a kap.
1 §
4 Ett kreditinstitut får inte vägra en konsument som är lagligen bosatt
inom EES att öppna ett betalkonto med sådana grundläggande funktioner
enligt 2 § som institutet tillhandahåller andra konsumenter.

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns
särskilda skäl mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto.

2 §5 Med grundläggande funktioner avses

1. tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto,
2. tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto,
3. tjänster som gör det möjligt att inom EES över disk eller i uttagsauto-

mater ta ut kontanter från ett betalkonto, och

4. utförande av följande betalningstransaktioner inom EES:
a) autogirering,
b) betalningar genom ett debetkort, inbegripet betalningar online, samt
c) betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler, över disk

och via kreditinstitutets onlinetjänster.

Ett kreditinstitut som tillhandahåller en konsument ett betalkonto med

grundläggande funktioner får inte begränsa det antal gånger konsumenten
får använda de tjänster som är knutna till betalkontot.

1 Prop. 2018/19:72, bet. 2018/19:FiU38, rskr. 2018/19:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för

avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande

funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av rubriken närmast före 4 a kap. 5 § 2017:342.

4 Senaste lydelse 2017:342.

5 Senaste lydelse 2017:342.

SFS

2019:407

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

2

SFS

2019:407

Förteckning över de mest representativa tjänsterna som är knutna till

betalkonton i Sverige
4 a §
Finansinspektionen ska ta fram och på sin webbplats offentliggöra
en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är knutna till
betalkonton i Sverige och vid behov uppdatera den.

I förteckningen ska de termer som har fastställts i enlighet med artikel 3.4

i betalkontodirektivet användas.

Information om tjänster och avgifter
4 b §
En betaltjänstleverantör ska i sin information till konsumenter an-
vända termerna i den förteckning som avses i 4 a §.

Om betaltjänstleverantören i informationen använder namn på varumär-

ken för att beteckna sina tjänster, ska motsvarande termer i förteckningen
tydligt anges.

5 §6 En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om
betalkonto ge konsumenten en sådan förteckning som avses i 4 a § och, i
den utsträckning betaltjänstleverantören tillhandahåller dessa tjänster, infor-
mera konsumenten om avgifterna för dem. Informationen ska lämnas i pap-
persform eller på annat varaktigt medium.

Betaltjänstleverantören ska också hålla förteckningen och en ordlista som

minst omfattar de begrepp som fastställts i förteckningen tillgängliga för
konsumenten.

Betaltjänstleverantören ska, utöver de informationskrav som följer av

4 kap. minst en gång per år ge konsumenten kostnadsfri information om
aktuella avgifter och räntesatser för de tjänster som är knutna till betalkontot.
Betaltjänstleverantören och konsumenten ska komma överens om på vilket
sätt avgifterna ska redovisas. Redovisningen ska lämnas i pappersform om
konsumenten begär det.

5 a § När ett betalkonto erbjuds tillsammans med en annan produkt eller
tjänst som en del av ett paket, ska betaltjänstleverantören informera konsu-
menten om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat
och, i förekommande fall, förse konsumenten med uppgifter om kostnaderna
och avgifterna för varje komponent.

Tillämpning av marknadsföringslagen
5 b §
Om information inte lämnas i enlighet med 4 b, 5 och 5 a §§ ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Vid tillämpningen av 10 §
tredje stycket den lagen ska sådan information anses vara väsentlig.

6 §7 En betaltjänstleverantör ska ha rutiner för en konsuments byte av
betalkonto i samma valuta mellan betaltjänstleverantören och en annan
betaltjänstleverantör i Sverige. Rutinerna ska säkerställa att ett sådant byte
kan genomföras snabbt och utan onödiga olägenheter för konsumenten.
Betaltjänstleverantören ska informera konsumenten om rutinerna.

Den betaltjänstleverantör som konsumenten vill öppna ett betalkonto hos

ska på begäran av konsumenten kontakta den betaltjänstleverantör som kon-
sumenten har ett betalkonto hos och se till att bytet genomförs. Bytet ska

6 Senaste lydelse 2018:170.

7 Senaste lydelse 2017:342.

background image

3

SFS

2019:407

vara genomfört inom den tidsram som anges i artikel 10 i betalkontodirek-
tivet.

Om en konsument meddelar sin betaltjänstleverantör att han eller hon vill

öppna ett betalkonto i ett annat land inom EES, ska betaltjänstleverantören
bistå med viss information, överföring av medel och stängning av betalkon-
tot. Detta ska ske inom den tidsram som anges i artikel 11 i betalkontodirek-
tivet.

7 §8 Avgifter, utöver de som avses i 4 kap. 15 §, som en betaltjänstleveran-
tör tar ut av en konsument i samband med byte av betalkonto, ska vara rim-
liga och i linje med betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.

Vid byte av betalkonto får den betaltjänstleverantör som en konsument

har ett betalkonto hos inte ta ut någon avgift för information om betalnings-
transaktioner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2017:342.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.