SFS 2019:764 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2019-764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om
betaltjänster ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som
motsvarar minst startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat enligt
3 eller 4 §. Betalningsinstitutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av
dessa två belopp. Om betalningsinstitutet endast tillhandahåller betalnings-
initieringstjänster gäller enbart kravet att institutet vid varje tidpunkt ska ha
en kapitalbas som motsvarar minst startkapitalet enligt 1 §.

Vid beräkningen av kapitalbasen tillämpas tillsynsförordningen. Minst

75 procent av primärkapitalet ska vara i form av kärnprimärkapital, och
supplementärkapitalet får uppgå till högst en tredjedel av primärkapitalet.

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal-

ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag,
ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag, en AIF-förvaltare som
förvaltar specialfonder eller ett institut för elektroniska pengar får inte vid
beräkning av kapitalbasen ta med sådana poster som ingår i beräkningen av
något av dessa företags kapitalbas.

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 § får

inte vid beräkningen av kapitalbasen ta med sådana poster som ingår i
beräkningen av kapitalbasen i sådan annan verksamhet.

För ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta gäller att

kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och
7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2019:764

Publicerad
den

26 november 2019

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.