SFS 2020:176 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2020-176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2010:751) om betal-
tjänster ska införas ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande lydelse.

7 a kap. Marknadsföring av betaltjänster online
1 §
Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett
betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst-
leverantören se till att ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt
som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns
andra betalningssätt.

2 § Ett handlande som strider mot 1 § ska vid tillämpningen av 5, 23 och
26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörligt mot kon-
sumenter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:79, bet. 2019/20:FiU37, bet. 2019/20:191.

SFS

2020:176

Publicerad
den

3 april 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.