SFS 2020:183 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2020-183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal-
tjänster

dels att 8 kap. 7 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 20 a §, och närmast före

4 kap. 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Ytterligare bestämmelser om informationskrav i vissa fall
20 a §
Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst-
leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en
uttagsautomat eller på försäljningsstället finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gräns-
överskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning
(EG) nr 2560/2001.

8 kap.
7 §
2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med
årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska
centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för över-
vakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmäl-

ningar och underrättelser enligt denna lag.

27 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finans-
inspektionen enligt 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2014:493.

3 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2020:183

Publicerad
den

3 april 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.