SFS 2020:341 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2020-341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (2010:751) om betal-
tjänster ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 3 a–3 d §§, och närmast före
8 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.
Särskilt om tillsyn över att bestämmelserna i 4 a kap. följs
3 a §
Finansinspektionen får förelägga var och en att lämna upplysningar
och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende om tillämpningen
av någon av bestämmelserna i 4 a kap. 1–8 §§.

3 b § Om det är nödvändigt för tillsynen när det gäller de bestämmelser
som anges i 3 a §, får Finansinspektionen köpa tjänster under dold identitet
(testköp).

Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att

åtgärden förlorar sin betydelse.

Om det inte är oskäligt, får Finansinspektionen besluta att näringsidkaren

ska ersätta inspektionen för vad som har betalats för tjänsten vid testköpet.

3 c § Om en näringsidkare genom sitt agerande på internet bryter mot
någon av bestämmelserna i 4 a kap. 1–8 §§ och inga andra effektiva medel
är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd-
tjänstleverantör eller en internetleverantör att upprätta ett varningsmed-
delande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.

Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas om
1. överträdelsens allvar motiverar det, och
2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrande-

frihetsgrundlagens skydd.

Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende agerandet bryter mot

någon av bestämmelserna i 4 a kap. 1–8 §§ och i övrigt vara utformat på
ändamålsenligt sätt.

3 d § När ändrade förhållanden föranleder det, ska Finansinspektionen
besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska
gälla.

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-

stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

SFS

2020:341

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:341

2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.